ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:06
ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ)
ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ)
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނެ ތާރީހަކާއި މެދު އޮޅުންބޮޅުން އަރާ ހާލަތަކަށް ރައްޔިތުން ތިބެން ޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވޭ

ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާތި ކުއްލި މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައި ބިލު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ 11 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް، 12 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ތަސްދީގުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ބިލު ފޮނުވާފައިވާތާ ހަފްތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، ބިލު ތަސްދީގުކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 19 ފެބްރުއަރީގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ގާނޫނު އަސާސީގެ 191 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް، އަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ނުލައްވާ ވަގުތު ބޭކާރުކޮށް ބިލު ހިފަހައްޓަވައިގެން ހުންނަވަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މާޗްމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދަމަހާއި ދިމާވާތީ ރޯދަ މަހުގެ 10 ދުވަސް ފަހުން އިިންތިހާބު ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕީޕިއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިމެނޭހެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކުގައި ކަމަށް ވެސް މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް ހިފަހައްޓަވައިގެން ހުންނެވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނެ ތާރީހަކާއި މެދު އޮޅުންބޮޅުން އަރާ ހާލަތަކަށް ރައްޔިތުން ތިބެން ޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި، މި ހައްސާސީ މައްސަލައަށް އަވަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖްރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބިލު ތަސްދީގުކުރުމަށް ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަނެފައެވެ. ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް 23 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އިރު މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 1 މެންބަރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް