ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:23
މުސްލިމުންގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ
މުސްލިމުންގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ
މުސްލިމް ވޯލްޑް ޖާނަލް
މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް ވަނުން މަނާކުރުން
ރަމަޟާން މަހު އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނުން މަނާކުރަން އިސްރާއީލުން ވިސްނަނީ
 
ކުރިއަށްއޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު އިސްރާއީލާއި ގުދުސްގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނު މީހުން އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ތެލްއަވީވްއިންވަނީ ރުހުން ދީފައި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އެކަމަކު އެއީ އަލިފާނަށް ތެޔޮ އެޅުން ފަދަ ކަމެއްކަމުގެ އިންޒާރު އިސްރާއީލްގެ ސަލާމަތީ އިދާރާއިން ދީފައިވީނަމަވެސް، ކަނާތު ފިޔައިގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިޓަމާރު ބެން-ގްވީރްގެ ލަފާތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ޗެނަލް 13 އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޝިން ބެޓް (އެތެރޭގެ ސަލާމަތީ އިދާރާ) އިން ދީފައިވީ ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަނުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު އިޓަމާރު ބެން-ގްވީރު ހުށަހެޅި ލަފަޔަކަށް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުން މިކަމާ މެދު ރަސްމީކޮށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ޗެނަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ރަމަޟާން މަހު ފަލަސްތީނުގެ ވަފާތެރިން އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަނުން މަދުވާނެ،" ނަން ހާމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ އެ ޗެނަލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ފަލަސްތީނު މީހުން އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަނުން މަނާކުރުމުން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިދާނެކަމަށް ޝިން ބެޓުން ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޗެނަލް 13 ފަދަ އިސްރާއީލުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފާއިތުވި ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ސަލާމަތީ އިދާރާއިން ވަނީ 1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު ދައުލަތް އިއުލާނުކުރި އިރު ގުދުސް އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަދި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދުމަށް ވުރެ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހުކުރު ދުވަހު އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއީލުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް، ހަނގުރާމައަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 25،000 އެއްހާ މީހުންނަށް އިރުމަތީ ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ.

ގުދުސްގެ އިސްލާމިކް އެންޑޯމަންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިއީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން އެންމެ ގިނަދުވަހަށް މަނާކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ބޮޑެތި ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 29،000 މީހުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ހަމާސްގެ ހަމަލާގައި އިސްރާއީލުގެ 1،200 އަށް ވުރެ މަދު މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް