ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:12
ހައި ކޯޓު
ހައި ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
 
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ގަޑީގެ ފަހުން 14:15 ގައި އެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަ ސްލޮޓެއްވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
 
2017 ،2018 2019 އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތައް ނިންމާނެ

ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ބުނީ، ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ކުރަމުންދާ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ނިންމާނީ ،2017 ،2018 2019 އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތައްކަމަށް ހައިކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ގަޑީގެ ފަހުނ،ް 14:15 ގައި އެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަ ސްލޮޓެއްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ
އެނގިފައިވާގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޝަރީއަތް މިހާތަނަށް ވެސް ލަސްކުރީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެން: ޔާމީން
ހެކިބަސް ނަގާފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ ނުފޫޒުން ހެކިން ލައްވައި ޝަރީޢަތަށް ސިޓީ ފޮނުވުން ވަނީ ގިނަވެފައި: ހައިކޯޓު
ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޝަރުތުތަކާއެކު ގޭބަންދުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނެތް: ހައިކޯޓު
ގްރޫމްކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި
ގާސިމްގެ ގާތިލު އަދުހަމް މަރަން ކުރި ޙުކުމުގެ ސައްޙަކަން ކަނޑައެޅުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އިރުފާން ތަޤިއްޔު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ