ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 18:54
ރައީސް މުއިއްޒު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް މުއިއްޒު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖެ، ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާގެ މައްސަލަ
"ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅުހެއްދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނުވާނެ ކަމެއް"
 
ދަރަނީގެ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކަމަށް އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ހެއްދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބޭރުގެ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިގްތިސާދީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނޫސް ކަމަށްވާ އިކޮނޮމިކް ޓައިމްސް އިންޑިޔާގެ ލިޔުމެއްގައި ބުނިގޮތުގައި، ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިއާއަކީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ރައީސް މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމުތައް މަދުވާނެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ލޯނުތަކުގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މިހާރު ވެސް ދަރަނިވެރިވެފައި އޮތް އިގްތިސާދަށް އިތުރު ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ވެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް ޓައިމްސް އިންޑިޔާގައި އެފަދައިން ބުނިއިރު، ރާއްޖޭގައި ދަރަނީގެ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޑޮނާލްޑް ލޫ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ އިންސްޓިއުޓް އޮފް ޕީސްގެ ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ލޫ ވިދާޅުވީ، 2026 ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގައި 1.3 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާއާއެކު ވެސް ރާއްޖެއިން ޚާރިޖީ ފުރިހަމަ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިޔާއާމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވާ ވަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިއަކަށް ޗައިނާ ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު އޮތްގޮތުން، ފައިދާ ނުލިބޭ މަޝްރޫއުތަކުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބޮޑެތި ދަރަނިތަކަށް އޭނާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ލީ އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، އަންނަ 2026 ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ދެއްކުމަށް އެއް ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެއާ އިންޑިޔާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެ، 2026އާ ހަމައަށް އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް، ބޭރުގެ އަދި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ރައީސް މުއިއްޒު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ "ވަން ޗައިނާ" ޕޮލިސީއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ނުތަނަސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު