ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 18:20
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޝާހިދު ވާދަކުރައްވަނީ
 
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން ޝާހިދު ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކު އަދި އިއުލާން ކުރައްވައިފައެއްނުވޭ
 
މިވަގުތު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ވަގުތީގޮތުން ފުރުއްވަމުން ގެންދަވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުންނެވި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ބޭފުޅާކަމުގައިވާ ޝާހިދު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން އިއުލާންކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އެކަން އިއުލާންކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އައު ޖޯޝަކާއި ފޯރިޔަކާއެކު އެމްޑީޕީ ނުކުމެ، ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ އަލުން ގެންދިޔުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެކުވެ އަތުގުޅުވާލަން ވެއްޖެކަން، ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން މިއަދު ފެންނަން އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޝާހިދު އެދިވަޑައިގަތީ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތާއީދު ޝާހިދަށް ދެއްވުމަށެވެ.

އައު ފޯރިޔަކާއި އައު ޖޯޝަކާއެކު، އާ ބާރެއްގައި އެމްޑީޕީ ނިކުމެ ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ އަލުން ގެންދިޔުމަށް އެންމެންއެކުވެ އަތުގުޅާލަން ވެއްޖެކަން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން މިއަދު މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. ލޮބުވެތި މެމްބަރުންގެ ތާއީދާ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ފާހަކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަށައެޅުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދެކެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޝާހިދު ވަނީ އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ޝާހިދަކީ އެ މަގާމު ރާއްޖެއިން ފުރުއްވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅާއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން ޝާހިދު ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކު އަދި އިއުލާން ކުރައްވައިފައެއް ނުވެއެވެ. މިވަގުތު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ވަގުތީގޮތުން ފުރުއްވަމުން ގެންދަވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރާއްޖޭ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު މި އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ މެންބަރުން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00އާ ހަމައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ