ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 11:56
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކަށިމާ އަހްމަދު ޝާކިރު އައްޔަނުކުރައްވައިފި
 
މެންބަރު ކަމަށް ބަދުރުއްނަޞީރު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފައި
 
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަނީސާ ވަނީ ސިއްހީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛު ކަށިމާ އަހުމަދު ޝާކިރު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު މި އައްޔަނުކުރެއްވީ، ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަނީސާ އަހްމަދު، ސިއްހީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަނީސާގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައި، އެ ކަމަނާއަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި، ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިގު މުއްދަތެއްގައި ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކުގައި ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ކަމަނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މި ބަދަލުގެ އިތުރުން، ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ މާފަންނު މަޚްމާވިލާ އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް އަލީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމުގެ މަގާމަށް، 14 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އައްޔަނުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އިބްރާހީމް އިސްމާއީލްގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. އެ ބޭފުޅަކީ، ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ މައްޗަންގޮޅި ވިލުވެލި ބަދުރުއްނަޞީރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް