ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:24
ރައީސް މުއިއްޒު ތ. އޮމަދޫގައި
ރައީސް މުއިއްޒު ތ. އޮމަދޫގައި
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އައްޑޫސިޓީ އަށް
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނޭ

ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރެފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އައްޑޫސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރައީސް އައްޑޫސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ. މިއީ އާއްމުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އާންމުންގެ އަޑު އެއްސެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރައީސް ވަނީ ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތ. އަތޮޅުގެ ޖުމްލަ 10 ރަށަކަށް ރައީސް ވަނީ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި
ޢީދު ދުވަސް އަންނަ އިރު ވިސްނަންވީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ދިވެހިންނަށްވީތީ އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން ދޫކޮށްނުލަން - ރައީސް
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން - ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ފެންނާނެ - ރައީސް
މާކުރަތުން އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ
ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފަށަނީ