ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:13
ފުރާވަރު ކޭމްޕު ނިންމާލުން
ފުރާވަރު ކޭމްޕު ނިންމާލުން
ފުރާވަރު ކޭމްޕު
ފުރާވަރު ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި
 
ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށާއި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކަށް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓުފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފަވޭ

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ހެޔޮލަފާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހެދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒުން ކުރިއަށްގެންދާ ފުރާވަރު ކޭމްޕުގެ 102 ވަނަ ކޭންޕް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޭމްޕް ނިންމުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ، މާލެ އޭރިއާ 3 ގެ ހެޑް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް ނަބީލް، ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒްގެ ހެޑް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަލީ، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލީ މަމްދޫހު އަދި ފުލުހުުންގެ ކޮމިޝަންޑު އޮފިސަރުންނާއި އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ އިސްވެރިނާއި ފުރާވަރު ކޭންޕުގެ ދަރިވަރުންނާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް ވަނީ ދަރިވަރުން ކިޔައިދިން އަޒުމަކީ ވަރަށް އިހުލާސްތެރި އަޒުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރުހުރި އަދި ރޫހު ހުރި ރާގެއްގައި ހިތާއި ދުލުން ފާޅުކުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދަރިވަރުންނަކީ އަޒުމުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބޭނެ ދަރިވަރުން ކަމަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އައިސްފައިވާ ހެޔޮ ބަދަލު އަޑުންނާއި ތަރުތީބުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ އަޒުމް މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށާއި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކަށް، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓުފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 15 އިން 17 އަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރާވަރު ކޭންޕުގައި އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 އިން 9 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ 110 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް