ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:59
އައި.އެމް.އެފް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
އައި.އެމް.އެފް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާ މެދު އިތުބާރު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމުގައި ބޭރުގެ މާލީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވޭ
 
މިވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދަނީ މިސަރުކާރުން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ފިސްކަލް ރިފޯމް މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށްކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި ބޭންކިންގ ނިޒާމާމެދު އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދާކަމަށާއި އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާ މެދު ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ވާހަކަތަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދަނީ މިސަރުކާރުން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ފިސްކަލް ރިފޯމް މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށްކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ނިޒާމް ބައްޓަންކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ބޭންކިންގ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުމެއް ނެތި ބާރަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ރައްޔިތުންނައް ދޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރަމުން އަންނާނެކަމަށާއި ސަރުކާރާއި ހަވާލުވި އިރު ދިމާވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަންނަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމާއި އެކު ކުރިޔަށް ދާ ކަމުގައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމުގައި ބޭރުގެ މާލީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާމެދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާ ގުޅުވާ ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ބަޔާނެއް ނެރެފައިމިވަނީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް މީޑިޔާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ބަނގުރޫޓްވަމުންދާތީ އައިއެމްއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުންދާއިރު މީގެކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވަނީ ރާއްޖެއިން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް