ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:41
އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފަން ޑުޖާރިކް
އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފަން ޑުޖާރިކް
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާ ކާނާއަށް ޖެހުން
ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ދަތިކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު އދ. އިން ދީފި
 
އިސްރާއީލުންވަނީ ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައި

އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ދަތިކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު އދއިން ދީފިއެވެ.

އދގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފަން ޑުޖާރިކް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރަފަޙްގައި އިންސާނީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ލޫޓުވުމަށް އެހީދޭ ޓްރަކްތައް މީހުން ހުއްޓުވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

"އާބާދީގެ ނާޒުކު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ސިއްހީ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ހިމެނޭ، ހާއްސަކޮށް ނިއުޓްރިޝަންގެ ނުރައްކާ ބޮޑު،"
އދގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފަން ޑުޖާރިކް

އޮފީސް ފޯ ދަ ކޯޑިނޭޝަން އޮފް ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެފެއާޒް (އޯސީއެޗްއޭ) އިން ނެރުނު އެހެން ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ފަލަސްތީނު ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީން ފެބްރުއަރީ 14-15 ގައި ނެރުނު ރިޕޯޓުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ހާން ޔުނިސްގެ އައް ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އިމަޖެންސީ ރިލީފް ކޯޑިނޭޓަރު މާޓިން ގްރިފިތުސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚާން ޔުނިސްގެ އަލް އަމާލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކައިރީގައި ހިނގި ވަރުގަދަ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއްނުންގެ އެތައްބަޔަކަށް ގެއްލުންލިބުނު ކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އޯސީއެޗްއޭ އިން ބުނީ އިންސާނީ އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އޮކްޓޯބަރު 7 އިން 12 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޣައްޒާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތަށް 378 ހަމަލާއެއް ދީފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން 98 ސިއްހީ މަރުކަޒަށާއި 98 އެމްބިއުލާންސަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދީ 28،663 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ޖަރީމާގެ ތުހުމަތު އުފުލާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ