ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 20:10
އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހުސައިން އަމީރު އަބްދުއްލަހްޔާން
އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހުސައިން އަމީރު އަބްދުއްލަހްޔާން
މުސްލިމް ވޯލްޑް ޖާނަލް
ހަނގުރާމައާއި ގުޅޭ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލުނ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އީރާނުން އޯއައިސީއަށް ގޮވާލައިފި
 
ތާހާ ވަނީ ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓް ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ ޖަމިއްޔާގެ އަމަލުތަކާއި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައި

ޣައްޒާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހުސައިން އަމީރު އަބްދުއްލަހްޔާން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހުސައިން އިބްރާހިމް ތާހާއާ މިއަދު ފޯނުން ގުޅުއްވައި އަމީރު އަބްދުއްލަހްޔާން ވަނީ ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ އެންމެ ފަހުގެ ހާލަތާއި ދާދި ފަހުން އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ވާ ރަފަހް ސިޓީއަށް ޒަޔަނިސްޓުންގެ ސަރުކާރުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކާއި ޣައްޒާގެ އިންސާނީ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރެއްވިއެވެ.

އޯއައިސީގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް އަމީރު އަބްދުއްލަހްޔާން ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން، ހާއްސަކޮށް އޯއައިސީން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ އިންސާނީ ޙާލަތާއި، ޞިއްޙީ އަދި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އިންސާނީ އެހީއާއި ޝިޕްމަންޓްތައް، ޚާއްޞަކޮށް މެޑިކަލް އަދި ފާމަސޫޓިކަލް ސާމާނު ފޮނުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އަވަސް ޙައްލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ތާހާ ވަނީ ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓް ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ ޖަމިއްޔާގެ އަމަލުތަކާއި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުމާ މެދު ވިސްނާ، މެމްބަރު ގައުމުތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދީ 28،663 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. މަދުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ޖަރީމާގެ ތުހުމަތު އުފުލާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް