ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:37
އިސްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
އިސްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
ރޮއިޓާސް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއަށް ނަތަންޔާހޫ ގޮންޖެހ
ފަލަސްތީނާ އެކު ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޑިމާންޑްތަކަށް ނަތަންޔާހޫ ދެކޮޅު ހަދައިފި
 
އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަނީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ދިގު މުއްދަތުގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނެއް ފައިނަލް ކުރަމުން

ފަލަސްތީނާ އެކު ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޑިމާންޑްތަކަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ނަތަންޔާހޫ އެކްސްގައި ކުރިޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނާ އެކު ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންގުންތަކަށް އިސްރާއީލުން މުޅިން ދެކޮޅު ހަދައެވެ.

އަދި އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭނީ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ސީދާ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ބުނީ ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އެއްފަރާތަކުން ބަލައިގަތުމާ އިސްރާއީލުން ދެކޮޅު ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

"އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ އަގުތަކެއް ބަލައިގަތުމަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ޓެރަރިޒަމަށް ބޮޑު އިނާމެއް ލިބި، މުސްތަގުބަލުގައި ސުލްހައިގެ އެއްވެސް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެއް،"
އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު

ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން އެމެރިކާ އާއި އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަނީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ދިގު މުއްދަތުގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނެއް ފައިނަލް ކުރަމުންނެވެ.

އެ ޕްލޭންގައި "ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރާނެ ހަރުދަނާ ޓައިމްލައިނެއް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާނު ކުރެވޭނެ" ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން އިރުމަތީ ގުދުސް ހިފާފައިވަނީ 1967 ވަނަ އަހަރުގެ އަރަބި-އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގައެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން ދުވަހަކުވެސް ބަލައިނުގަންނަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުޅި ގުދުސްއަކީ އެގައުމުގެ ދާއިމީ އ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް، 1980 ވަނަ އަހަރު މުޅި ސިޓީ ހިފިއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރަނީ ޣައްޒާއާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އަމިއްލަ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމުކޮށް، އިރުމަތީ ގުދުސް އަކީ އެޤައުމުގެ ވެރިރަށަށް ވާނެކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދީ 28،663 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ޣައްޒާ މިތަކެތިވަނީ އިންތިހާއަށް މަދުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ޖަރީމާގެ ތުހުމަތު އުފުލާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް