ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 08:46
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު
އަވަސް.އެމްވީ
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އަންނަނީ ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށްވުރެ ބާރަށް ރަނގަޅުވަމުން: މިނިސްޓަރު ސައީދު
 
މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް

ކުރިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގައި ވަނީ ރާއްޖެއިން އައިއެމްއެފްގެ އެހީއަށް އެދި، އެ ފަންޑުން ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި ފިލައި ތިބެ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ އެމީހުން އިންތިޒާރުކުރި ގޯސް ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވައްޓާނުލެވުމުން ސިޔާސީ ގޮތުން މާޔޫސްވެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ވޯލްޑް ގަވަމަންޓް ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އައިއެމްއެފް ފަންޑުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސް ޓަލީނާ ޖޯޖީވާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖޯޖީވާ ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް އެތެރެއިންނާއި ބޭރުގެ އެކި ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޓަކައި ރަނގަޅު ފިސްކަލް ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖޯޖީވާ ވަނީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އިގްތިޞާދީ ގޮތުން މިހާރު އަޅުއްވައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ކުރިއަރައި ދިއުމަށާއި ހިންދެމިލުމަށް ފަހިވާނެ ބާރުހުރި ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާމެދު އައިއެމްއެފްގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތްކަމަށާއި އެއީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުވާނެ ކަންކަން ކަމަށް ޖޯޖީވާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް