ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 17:28
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރޯގާގެ ގޮތުގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިތައް
މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ
 
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް
 
އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ގެންޑީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު އަދަދު ދަށް
 
ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރަށް ހިންގުމުގެ 5386 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ރޯގާގެ ގޮތުގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިތަކުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރުކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޑިސެންބަރު މަހު 3486 ކޭސް، އަދި ޖެނުއަރީ މަހު 5386 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

ޑެންގީ ހުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕޭއިން ބުނީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު، މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑިސެންބަރު މަހު 194 ކޭސް، އަދި ޖެނުއަރީ މަހު 144 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު އަދަދު ވެސް ދަށްވެފައި ވާކަމަށެވެ. ޑިސެންބަރު މަހު 31225 ކޭސް، ޖެނުއަރީ މަހު 29693 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ގެންޑީ ހުން މަދުވި ނަމަވެސް، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެފައިވާތީ، ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމާއި، ކެއުމުގެ ކުރިން މޭވާފަދަ ބާވަތްތައް ރަނގަޅަށް ދޮވުމާއި، ކެއުމަށާއި ބުއިމަށް ފެން ކައްކައިގެން ބޭނުން ކުރުމަށާއި، އަދި ހޮލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިއްޖެނަމަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް