ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:47
މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ވެމްކޯގެ އެމްޑީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ އަކީ ހައްލު ނުކުރެވި އޮތް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް މާލެ ސީޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް މާލެތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުދާކަންކަން ހުރިކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މާލެތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރު ހިނގާ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ލައްވާކުރުވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަވާ އެކައްޗަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ބައެއް ޒާތުގެ ކުނި ކަމަށެވެ. އެ ކުނި އުކާލަން ދާން ޖެހެނީ ވަރަށް ބޮޑު އަގުގައިކަން ވިޔަފާރިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނޫނީ މާލެ ތެރެއަށް ކުނި ޖަމާވެފައި ހުންނަ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން އުނދަނގޫ ވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކަމާއި ގުޅިގެން ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި އުކާ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން އަވަސްކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ވާއިރު އެއީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ކަމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހަ އެއް ނުވާނެ މާލޭ މަގު މަތީގައި ކުނި ހުންނާކަށް. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2000 ރުފިޔާ ވަރު ލިބޭ ކަމަށް ވާ ނަމަ ކުނި އުކާލަން 700 އާއި 750 ރުފިޔާ ހޭދަވާނަމަ އެ މީހުންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯންނާނެ އަހަރު ނިމޭއިރު. މިހެންވެސް އެބަ ދިމާވޭ. މިކަން އެންކަރޭޖްކުރަނީ އެއް ނޫން. މިހާ ދަތި އިކޮނޮމީއެއްގައި މިކަން މިހެންވީމަ ފަސޭހަ އެއް ނުވާނެ
މާލެ ސީޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

މޭޔަރު އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ އަކީ ހައްލު ނުކުރެވި އޮތް ބޮޑު މައްސަލަ އެކެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަކީ އާޒިމްގެ ވައުދެކެވެ. އެހެންކަމުން މޭޔަރުކަމަށް ވަޑައިގެން އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން އާޒިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި