ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 16:46
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓް
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އިތުރު ލިފްޓް ގާއިމްކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ
 
އެޗްޑީސީ އާ އެކު ޔުއާންޑް އިންޓެލެކްޗުއަލް ގުރޫޕް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޖުމްލަ 32 އާ ލިފްޓު ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިވޭ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އިތުރު ލިފްޓުތައް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ޔުއާންޑް އިންޓެލެކްޗުއަލް ގުރޫޕް އާއެކު ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީ އާ އެކު ޔުއާންޑް އިންޓެލެކްޗުއަލް ގުރޫޕް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޖުމްލަ 32 އާ ލިފްޓު ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ކޮންމެ ޓަވަރަކަކަށް ޓެނަންޓުން އުފުލާ އިތުރު ލިފްޓަކާ ސްޓްރެޗާ އުފުލުމަށް ޚާއްސަ ލިފްޓެކެވެ.

މި މަސައްކަތްތައް މި އަ އަހަރު ފެށޭނެއިރު، އެއް އަހަރު ދުވަސްތެރޭގައި އެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނި ގޮތުގައި، މި މަޝްރުއަކީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓްގެ ދަތިކަން ދިމާވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއެކެވެ. އަދި މި ލިފްޓުތައް ގާއިމްކުރުމުން ލިފްޓަށް އެރުމަށް އޮންނަ ކިއޫ ކުޑަވެ، ލިފްޓް ގެ އިންތިޒާރުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަވާނެއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އިރު، ހިޔާގެ ގިނަތަވަރު ތަކުގައި ހުންނަނީ ތިން ލިފްޓެވެ. މަދު ޓަވަރެއްގައި ހަތަރު ލިފްޓް ހުރެއެވެ. 25 ބުރީގެ މި އިމާރަތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން، ލިފްޓަށް ބާރުބޮޑުވެ، ލިފްޓް ކިއޫއެއް އަބަދުވެސް އޮވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހެނދުނާ ހަވީރު ސްކޫލް ތަކަށާ އޮފީސްތަކަށް ދާގަޑިއާ ނިމޭގަޑިއަކީ އާންމުކޮށް ހިޔާގެ އިމާރާތްތަކުގައި ލިފްޓް ކިއު ދިގުވާ ވަގުތުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް