ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:00
ރައްކާތެރި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ރައްކާތެރި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
'ރައްކާތެރި ވިޔަފާރިވެރިއެއް' ޕްރޮގްރާމް
''ރައްކާތެރި ވިޔަފާރިވެރިއެއް'' ނަމުގައި ގދ. ވާދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެރަށުގެ 14 ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ
 
އޮންލައިންކޮށް ފައިސާދައްކާފައި ފޮނުވާ ސްލިޕަކީ ސައްހަ ސްލިޕެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ
 
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މީހުން އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ބުނެދީފައިވޭ

''ރައްކާތެރި ވިޔަފާރިވެރިއެއް'' ނަމުގައި ގދ. ވާދޫގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަކަރާހީލަތުގެ މައްސަލަތަކުން ގދ. ވާދޫ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ''ރައްކާތެރި ވިޔަފާރިވެރިއެއް'' ގެ ނަމުގައި ގދ. ވާދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވާދޫގެ އެކި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މީހުން އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ބުނެދީ އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތާއި، ފިހާރަތަކުން ވައްކަންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އޮންލައިންކޮށް ފައިސާދައްކާފައި ފޮނުވާ ސްލިޕަކީ ސައްހަ ސްލިޕެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށާއި އެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި ގުޅައި އީމެއިލް އަދި ޕާސްވޯޑް ދިނުމަށް އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ހިއްސާނުކުރުމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ފިހާރަތެރޭގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމަށާއި ފިހާރަ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވިފައިހުރިތޯ ޔަގީންކުރުމަށާއި ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް އިރުޝާދުދީފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެރަށުގެ 14 ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް