ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:24
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ޖޭއެސްސީ
ޖޭއެސްސީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަމަޖައްސަވައިފި
 
ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅެއް
 
ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު މި މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު މި މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅެކެވެ. ސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލުދޭން އެންގި އެންގުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއެކު އީސީންވެސް ޝިޔާމްގެ ނަން އުނިކޮށް އަލުން ލިސްޓު ނެރެފި
ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ހަސަން ޝިޔާމަށް ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި
އިރުފާން ތަޤިއްޔު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
"ކޯޓުތަކަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދައިނުދީ ޝަރީޢަތްތައް އަވަސްކުރަން އުއްމީދުކުރުމަކީ، ބިމުގައި ހުރެގެން ހަނދުގައި އަތްލާން އުޅުންފަދަ ކަމެއް"
ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާކަމަށް ބުނެ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން