ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 14:44
އިސްރާއީލްގެ ޗެނެލް 13ގެ ނޫސްވެރިޔާ ގިލް ތަމަރީ
އިސްރާއީލްގެ ޗެނެލް 13ގެ ނޫސްވެރިޔާ ގިލް ތަމަރީ
ރޮއިޓާސް
ނަތަންޔާހޫއަށް ފާޑުކިޔުން
ނަތަންޔާހޫ ބޭނުން ވަނީ ހުރިހާ ރަހީނުން މަރުވާންކަމަށް ބުނި އިސްރާއީލުގެ ނޫސްވެރިއެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
ނޫސްވެރިޔާ ފަހުން އެކަމާ ދެރަވެ އެ ޗެނެލްގެ ވެރިންގެ ކިބައިންވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައި

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބޭނުން ވަނީ ހުރިހާ ރަހީނުން މަރުވާން ކަމުގައި ބުނި އިސްރާއީލުގެ ނޫސްވެރިޔަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިޔާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ ޗެނެލުން ދެއްކި ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އޭނާ ބުނީ ރަހީނުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނަތަންޔާހޫގެ ނެތްކަމަށާއި، ނަތަންޔާހޫ ބޭނުންވަނީ އެ އެންމެން މަރުވާންކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ގިލް ތަމަރީ އަކީ އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޗެނަލް " ޗެނަލް 13ގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ޓީވީން ލައިވް ކުރަމުންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމް ނުވެސް ނިމެނީސް ނޫސްވެރިޔާ އަށް ވަނީ އެ ޗެނެލްގެ ފަރާތުން ފިޔަވަޅުއަޅާފައެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ފަހުން އެކަމާ ދެރަވެ އެ ޗެނެލްގެ ވެރިންގެ ކިބައިންވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.

ނޫސވެރިޔާ ތަމަރީ ބުނީ ޓީވީން ގެނެސްދެމުންދިޔަ އެ ލައިވްގައި އޭނާއަށް އެހެން ބުނެވުނީ ގަސްތަކާ ނުލައި ކަމަށާއި، އެއީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ބުނެވުނު އެއްޗެއްކަމަށެވެ.

ތަމަރީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމަށް އޭނާ މައާފަށް އެދުމުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާ އަލުން ވަޒީފާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ހާރޭޒް ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިސްރާއި ގަތަރު މެދުވެރިވެގެން ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ފައުޖުތަކާއި ޣައްޒާގެ ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި ހަމަލާތަކުގައި 130 މީހަކު ހަމާސްއިން ވަނީ ރަހީނުކޮށްފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކަށްފަހު ޣައްޒާގެ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލު ފައުޖުތަކުން ދެމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 28،340 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްކޮށްލައިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 67،984 އަށް އުފުލިފައެވެ.

ސާފު ބޯފެނާއި ކާނާ، އަދި ބޭސް ފަރުވާވެސް ނުލިބޭ ހާލުގައިތިބި ޣައްޒާގެ އާންމުންގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްލުމަށް އެ މީހުންނަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ