ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:47
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން، ސާޖިދާ މުހައްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން، ސާޖިދާ މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އައިޓީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ނެރުން
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން
 
ސައިންސުގެ ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ކުރިއެރުވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ
 
ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ކަށަވަރުކުރާނެ
 
މި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފައިވަނީ އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި، ފެބުރުވަރީ 8ން 9ށް

މި ސަރުކާރުން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ނުވަވަނަ 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ވިމެން އެންޑް ގަރލްސް އިން ސައިންސް އެސެމްބްލީ'ގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި މެސެޖުގައެވެ. ވީޑިއޯގެ ޒަރީއާއިން އެކަމަނާ މި މެސެޖު ދެއްވީ ނުވަވަނަ 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ވިމެން އެންޑް ގަރލްސް އިން ސައިންސް އެސެމްބްލީ' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފައިވަނީ ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި، ފެބުރުވަރީ 8ން 9ށެވެ.

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މެސެޖުގައި، ސައިންސުގެ ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ކުރިއެރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށާއި ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ބާރުއަޅަމުންދާކަން އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، ދެ ޖިންސުގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާއީ، އިގްތިސާދީ، އަދި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައީސް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ވިމެން އެންޑް ގަރލްސް އިން ސައިންސްއަކީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަރާރު (ނަންބަރު: A/RES/70/212) ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. މިއީ ސައިންސުގެ ދާއިރާގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވައިލައި މި ދާއިރާގައި އަންހެނުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ވެސް މެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް