ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 20:20
މަސްވެރިން
މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
 
މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު 20 ރުފިޔާއަށް ދަށްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ބުނަނީ ތިމާމެންނަކީ މަސްވެރިންގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. މަސްވެރިންގެ ވިންދު ދަންނަ، މަސްވެރިންްގެ އަޑު އަހާނެ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރާނެ ވާހަކައާއި، މަސްވެރިކަން މެކުހަށް ޖަހާނެ ކަމަށް ބުނެ، ބޮޑެތި ވައުދުތައް މަސްވެރިންނަށްޓަކައި ވިއެވެ. ވެރިކަމަށް އައީ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ދޭނެކަމުގެ ވައުދާއެކުގައެވެ.

އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައިއިރު އެކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް، ނުވަތަ އެކަން ކުރާނެ ދުވަހެއް ހާމައެއްނުކުރެއެވެ. ދުވަހެއް ދީފިއްޔާ އެ ދުވަހަކަށް އެ މަަސައްކަތް ނުނިމިގެން މަސްވެރިން ސުވާލުކުރާނެތީ، އެ ފުރުސަތުވެސް ދޭން ބޭނުން ނުވަނީ ތޯއްޗެކެވެ. ދެން ބުނީ ތިމަންނާމެން މަސްވެރިންގެ އިހުސާސްތައް ދަންނާނެކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ވެރިކަަމަށް އައިސް ދެ މަހާއި ފޮއި ދުވަސް ހަމަވިތަނާހެން އެ ނިންމި ނިންމުމަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރުމެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވަން ރައީސް ސާލިހު ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން އެ ފަހަރު އެ ނިންމެވުން ނިންމީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއެކު އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން، ޔޫރަޕަށް ބޭރުކުރާ މަހުން ނަގާ 22 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުގެ އުންމީދު ލިބިފައިވަނިކޮށެވެ. މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހުރި ގޮތުން ފަރުޖައްސާލެވޭނެ ހަމަ އެއް ގޮތެއް ވެސް ނެތިގެން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު، އެ އެބުނާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ އަސަރު ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވެސް ކުރާނަމަ ހާދަހާ ރަނގަޅެވެ.

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ދަށްކުރަން އުޅޭ ކަމަށް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ވެސް އަޑު ފެތުރުނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް އޭރު ފާޅުގައި އިންކާރުކުރިއެވެ. އާޚިރުގައި ކަން ނިމުނުއިރު މިވީ އަނެއްކާވެސް "ކުރިން ބުނި ވާހަކަ" ކެންސަލްއެވެ. މި ނޫން ވަރެއް އެއްވެސް ކަމެއްގައި މި ސަރުކާރަކަށް ނުވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުން މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ އަގު ބޮޑުވުން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ މަހުގެ އަގު ކުޑަވެގެން އެ އަގު ބޮޑުކުރަން މަސްވެރިން ވާހަކަދައްކާ އަޑު ނީވޭކަމަށް ސާފުކޮށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދިއުމެވެ. މިއީ މަސްވެރިންނަށް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ ވައުދާއެކު މަސްވެރިންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވައި، މަސްވެރިންނަށް ހުވަފެން ދައްކައިގެން އައި ސަރުކާރުގެ ހާލަތެވެ. މަސްވެރިންނަށް ދޭން ސަރުކާރަކުން ނިންމި ފައިސާ އެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދޭނެ މިންވަރު ހަމަ ސަރުކާރުގެ ނެތީތާއެވެ. އެކަމަކު ކުރަން ބޭނުންވާ އެހެން ކަންކަން ކުރަންވީމާ، ބަޖެޓުގައި ނެތަސް އެކަން ކުރަނީއެވެ. އެހެންވީމަ ވަތަނިއްޔަތު ދިރުވަން އައި މި ސަރުކާރަށް، ދިވެހިންގެ ލޭނާރުކަމަށްވާ މަސްވެރިކަމަކީ އަގުހުރި ކަމަކަށް ނުވިތާއެވެ. އެއީ މާ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވިތާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުކުރިއަށް ދާތީ ޕީސީބީން އެދުނީ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ އާއި ވަކިން ބައްދަލުކުރުމަށް
މިފްކޯގެ ސީއީއޯ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ސަރުކާރަށް ނުދެވުނު، ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ "ބަޖެޓު" އޮތް ގޮތް
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި