ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 15:51
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ ރޯދަ މަހު ވޯޓުލާން - ހާޒިރުވި ސަރުކާރު މެމްބަރުން ބިލަށް ޖެހީ ރެޑް
 
އެ ބިލް ފާސްވެފައި ވަނީ 45 މެމްބަރުން ވޯޓާއިއެކުގަ
 
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ 3 މެމްބަރުން
 
ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ރޯދަ މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަ މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ފާސްކުރުމާއި ސަރުކާރު މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ރޯދަ މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނަށް އިތުރު ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށެވެ. އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ފާސްކުރީ، އެ މައްސަލައިގައި ދިރާސާ ކުރުމަށް އެކުލާވާލާފައިވާ ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެ އިސްލާހުތަކާއި އެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ބިލް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަތޯ ބެލުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ 3 މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް އާއި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޢަނީ އަބްދުލްޙަކީމް އަދި މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރެވެ. އެ 3 ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓުދެއްވީ ބިލާއި ދެކޮޅަށެވެ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެހެނިހެން މެމްބަރުން ވަނީ އެ ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި ފްލޯ ދޫކޮށް ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެ ބިލް ފާސްވެފައި ވަނީ 45 މެމްބަރުން ވޯޓާއިއެކުގައެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުއެވެ. އެގޮތުން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެެ. 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންތިޚާބުތަކުގައި އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވޯޓު ނަގައި ނިންމާ ގަޑިއާއި، ވޯޓު ގުނަން ފަށާ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނެފަައިވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް، ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާއިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ތާރީޚު ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންވާނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުގެ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

މި ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ނިޝާނެއް ޖަހާފައިވާނަމަ އެއީ ސައްހަ ވޯޓެއް ކަމުގައި ބަލައިގަތުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފާހަގަ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ފާހަގަމަތިން ފަވާލެވޭ ގޮތަށް ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް ވޯޓު ބާތިލު ނުވާގޮތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ވެސް އެ ބިލުގައި ކޮމިޓީން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި؛ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ 45 ދުވަސް ކުރިން ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރީ ގެޒެޓުކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރާ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހާއި، ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ކުށަށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ކޮމިޓީން ވަނީ، އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ދައްކައިފިނަމަ އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދަބުގެ ގޮތުން 1 މަހާއި 3 މަހާ ދެމެދުގެ ޖަލު އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން، ނުވަތަ 6000 ރުފިޔާއާއި 18000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ ރޯދަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ބުނާގޮތުން، އިންތިޚާބާބެހޭ ގާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހާލަތުގައި، އެ އިންތިޚާބަކާގުޅޭ ޚާއްސަ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއް ކުރިމަތިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެ މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށް: ހިސާން
އަމިއްލަ އަށް ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނަނީ
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މިސްރާބު އޮތީ ކައްސާލާފައި: ފަތުހުﷲ ޖަމީލް