ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:07
ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް
ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސްގެ ނިޒާމު
ޤާނޫނު އިސްލާޙުކޮށްގެން ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ނައްތާލެވިދާނެ: ފަތުހުﷲ
 
ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މީރާއިން ނަން ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭނެ
 
ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށް

ޤާނޫނު އިސްލާޙުކޮށްގެން ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު، އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި އެބަހުރިކަމަށް ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނު އިސްލާޙުކޮށްގެން ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ނައްތާލެވިދާނެކަަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ޓެކްސްގެ ނިޒާމުވެސް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ހިންގޭކަމަށެވެ.

ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަންފީޒު ކުރަނީ ހަމައެކަނި އާދައިގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށްކަަމަށް ކުރެވޭ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް ގޮސްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނޭނެކަމަށެވެ.

އަދި ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މީރާއިން ނަން ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭނެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދެން ހަމަ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މީރާއިން ނަން ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ހުންނާނެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައްވެސް، ކުދި އަދި މެދު ވިޔަފާރިތައް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް
ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް

ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ، ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނަގާ ފައިސާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރޭތޯ ބަލަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް