ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:40
ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ %33.4 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ - މިނިސްޓްރީ
 
މަސައްކަތް މިހާރު ހުރީ ތާވަލާ އަޅާބަލާއިރު %1.2 ކުރީގައި
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3 ބްރިޖާއި ކޯޒުވޭ އަދި މަގުތަކުގެ ނެޓްވޯރކް ހަދާއިރު، ދިގުމިނުގައި 6.7 ކިލޯމީޓަރު ހުންނާނެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ %33.4 މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ތޯއާމް މީސްމީޑިއާގައި އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު އެކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުގެ ޕައިލިންގ މަސައްކަތުގެ %54.4 ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހުރީ ތާވަލާ އަޅާބަލާއިރު %1.2 ކުރީގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާއިރު ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކޮށް، މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދުރާލައި އަޅަމުން ދާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިނަމަ އެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުން އޭރު ދިޔައީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ 'ހަފުތާ 14'ގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް، ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ފެށި މި ބްރިޖަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ އުސްކޮށް ހަދާ ޕްރީކާސްޓް ސެގްމަންޓުތައް ހުންނަ ބްރިޖް ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ސުޕަރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ޕްރީކާސްޓް ސެގްމަންޓްތަކުގެ އުސްމިނުގައި 8.177 މީޓަރު ހުންނާނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އޭރު ބުންޏެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3 ބްރިޖާއި ކޯޒުވޭ އަދި މަގުތަކުގެ ނެޓްވޯރކް ހަދާއިރު، ދިގުމިނުގައި 6.7 ކިލޯމީޓަރު ހުންނާނެއެވެ. މީގެއިތުރަށް ގުޅާލާ ކޮންމެ ރަށަކަށް އަރައިފޭބުމަށްޓަކައި އިންޓަރޗޭންޖް ޕޮއިންޓްތަކާއި ޕާކިންގ ސަރަހައްދުތައް ވެސް ހަދާނެއެވެ.

މުޅި މި މަޝްރޫއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވެއެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގްރާންޓާއި 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުންނެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށް ވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް