ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 11:39
ރޯޔަލް އެއާ މެރޮކްއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާސެންޖަރ ކެރިއަރެއް
ރޯޔަލް އެއާ މެރޮކްއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާސެންޖަރ ކެރިއަރެއް
ރޮއިޓާސް
މޮރޮކޯއަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިބާރުވުން
ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މޮރޮކޯގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރަށް ބުރޫ އަރައިފި
 
ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 17 ފްލައިޓެއް ކެންސަލްކޮށް 16 ފްލައިޓެއް ރީރޫޓްކޮށްފަ

މޮރޮކޯއަށް ޖެހެމުންދާ ބާރުގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އެކި އެއާޕޯޓުތަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން 17 ފްލައިޓެއް ކެންސަލްކޮށް، އިތުރު 16 ފްލައިޓެއް އެހެން އެއާޕޯޓުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޫފާނުގެ އަސަރު މުޅި ގައުމަށް ކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިގަދަވެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ.

ކަސަބްލާންކާގެ މުހައްމަދު ވީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން، އަންނަން އޮތް ހަތަރު ފްލައިޓެއް އެހެން އެއާޕޯޓަށް ރީޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާއިރު، އައުޓްބައުންޑް ދެ ފްލައިޓެއް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

ހަމަ އެފަދައިން ޓެންގިއަރގެ އިބްނު ބަޠޫތާ އެއަރޕޯޓުގައި ވެސް ފަސް ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށް، އިތުރު ހަ ފްލައިޓެއް ވަނީ ޑައިވާޓް ކޮށްފައެވެ.

އޮޖްޑާގެ އަންގަޑްސް އެއާޕޯޓުން އަންނަ އެއް ފްލައިޓް ރީރޫޓްކޮށް އަނެއް ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ނަޑޯރުގެ އަލް އަރޫއީ އެއާޕޯޓުން އަންނަ ދެ ފްލައިޓް ރީޑައިރެކްޓްކޮށް ފަސް ޑިޕާޗާ ކެންސަލްކޮށްފައިވާ އިރު، އިތުރު ޑިޕާޗާއެއް ވަނީ ލަސްވެފައެވެ.

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޓެޓޫއާންގެ ސާނިއާ ރަމެލް އެއާޕޯޓަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، އަންނަން އޮތް ތިން ފްލައިޓް ޑައިވާޓްކޮށް، އެތެރޭގެ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދެ ޑިޕާޗާ ކެންސަލް ކުރިއެވެ.

އެގޮތުން އަލް ހޮސެއިމާ ޗެރިފް އަލް އިދްރީސީ އެއާޕޯޓާއި އެރަޗިޑިއާ އެއާޕޯޓުން ކޮންމެ އެއާޕޯޓަކަށް ވެސް އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ކެންސަލްކުރިއެވެ.

ފްލައިޓްތަކަށް ބުރޫ އެރުމުގެ އިތުރުން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރާއި މެދުތެރޭ އެޓްލަސް ޕްލޭންސް އާއި ރިފް އަދި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނެވެ. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ހުޅަނގާއި އިރުދެކުނުން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު، މިޑްލް އެޓްލަސް އަދި ރިފް ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ދަށަށް ދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް