ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 11:09
އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޣައްޒާއަށް ދޭ ހަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޣައްޒާއަށް ދޭ ހަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލް ސިފައިން ރަފަޙްއަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރު
ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަފަޙްއަށް އަރައިގަންނަން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ބްލިންކެންއަށް އަންގާފައިވަނީ 2 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރަފަޙް އަށް އަރައިގަންނާނެ ކަމަށް

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އާބާދީ ބޮޑު ރަފަޙްއަށް އަރައިގަންނަން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކާން އިން ބުނި ގޮތުގައި މިސްރާއި އެމެރިކާގެ އެދުމުގެ މަތިން ރަފާގައި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ފަށާނީ އެ ސިޓީން މީހުން "ބޮޑު ތަނުން ބޭލުމުގެ" މަސައްކަތް ނިމުމުންނާއި، ޣައްޒާ އާއި މިސްރާއި ދެމެދު އޮންނަ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތާ ބެހޭ ގޮތުން ތެލްއަވީވް އާއި ގާހިރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ފަހުއެވެ.

ކާން އިން ބުނި ގޮތުގައި ރަފަޙްގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މައުލޫމާތު އިޒްރޭލުން ވަނީ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށާއި އެމެރިކާއަށް ވެސް އަންގާފައެވެ.

ޔެޑިއޯ އަހްރޯނޯތު ނޫހުގައި ވާގޮތުން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަފަހުގައި އެއްގަމު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޗެނަލް 12 އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަފަޙްގެ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންތައް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ބްލިންކެންއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމައިން ހިމާޔަތް ހޯދަމުން އަންނަ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަފަޙްއިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ބޭރުކޮށް، ހަމާސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ބެޓެލިއަންތައް ބަލިކުރުމަށް ދެ ވަނަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގަވާފައެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ އެ އެންގުވުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ރަފަހްގައި ތިބި އާންމުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް ފަށައި އެއްވެސް އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެމެރިކާއިން ތާއީދުނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތައް މިހާރު ހައްދު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްރާއީލު ސިފައިން ރަފަހް އަށް ވަދެއްޖެނަމަ، މަރުވެގެންދާނެ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، އިންސާނީ އެހީގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ޙަމަލާތައް ފެށުނީއްސުރެ އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ޣައްޒާގެ ދެކުނުފަރާތަށް ހުސްކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތަކުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 27،947 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި 67،459 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޞިއްޙީ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ