ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 12:46
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
ކިނބިދޫ އާއި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުން ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭނަން
 
ކިނބިދޫއާއި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލެވުމުން އެއްފަސްވާނެ
 
އެއްފަސް ކުރެވެމުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކެއް ހުންނާނެ

ތ. ކިނބިދޫ އާއި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުން ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ކިނބިދޫގެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެރަށުގައި މިވަގުތު ގްރޭޑް 12އާ ހަމައަށް ކިޔެވެން ނެތް ނަމަވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުއާއެކު އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކިނބިދޫއާއި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލެވުމުން އެއްފަސްވާނެ ކަމަށާއި، އެއްގަމުން ދެވޭ ގޮތްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއްފަސް ކުރެވެމުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމުގައި ވެސް އެ ލުއިފަސޭހަކަމާއި، ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަސީލާ. ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް ތިޔަކުރީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭ ގޮތްވުން އެއީ. ގްރޭޑް 12 އާއި ހަމައަށް ވެސް. ދެން މި ރަށުގައި އެ ފުރުޞަތެއް ނެތް މިވަގުތު. ދެން މިހާރު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢަކުން ވޭމަންޑޫ އާއި މިރަށާއި ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލެވުނީމާ އެއްކަމަކަށް އޭރުން އެއްގަމުން ދެވޭ ގޮތްވާނެ އެރަށަށް. އޭރުން އެއްފަސްވީ. އެއްފަސްވީމާ ލިބޭ ފައިދާތައް ހުންނާނެ. ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ އެއީ އެއްގޮތް އަޅުގަނޑު ތިޔަކަން ހައްލުކުރަން ވިސްނާ. ދެން ހަމަ އެހެން ގޮތްގޮތް ވެސް ވިސްނާނަން. ދެން ޕޮއިންޓަކީ ތިޔަ ބޭނުންވާ ކަންތައް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޙާސިލްކޮށްދޭނަމޭ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް. ރަނގަޅު ދެއްތޯ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ޔުނިވާސިޓީގެ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅި އެއްފަސްވުމުން އާބާދީ ބޮޑުވެ، އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން ވެސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ގާއިމް ކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް