ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:37
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާރސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ބަޔާން އޮތީ ލެވަކޫސަަންގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ތައްޔާރަށް
 
މިވަގުތު ޖަރުމަނު ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ލެވަކޫސަން

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަން އިން ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން، ބަޔާން މިއުނިކުން އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

ޓުޗެލް މިހެން ބުނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ލެވަކޫސަންގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ލެވަކޫސަން އެވެ. ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން ލެވަކޫސަން އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު، އެ މެޗުން މޮޅުވެގެން އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާނަށް އޮންނާނެ އެވެ.

ޓުޗެލް ބުނީ ލެވަކޫސަންގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނިކުންނާނީ މޮޅުވާން ކަމަށެވެ. އެ މެޗުންް މޮޅުވާން ބޭނުންވާ ނަމަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓުޗެލް ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެންމެ ފަހުން ބަޔާނުން ކުޅުނު މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށްވުރެ، ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް ޓުޗެލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބަޔާނުން، އެ ޓީމަށް ބޭނުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ވެސް ބޭނުން ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ބަޔާނުން ކުޅޭނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ގޭމެއް ކަމަށާއި، ހާސްވެގެން ތެޅިގަނެގެން ނޫޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ލެވަކޫސަންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ބުނީ، މި ސީޒަންގައި ލެވަކޫސަން އިން އަންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެެއް ނެރެމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާނުން ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެ ނޫން ނަމަ، ލެވަކޫސަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ލީގު ރޭހުގައި ބަޔާނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ތަނަވަސް އެއް ފުުރުސަތު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާން އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، އެނބުރި އަންނަން ބޭނުން ވަނީ މޮޅުވެގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 20 މެޗުން ލެވަކޫސަން އަށް ލިބެނީ 52 ޕޮއިންޓެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ބަލި ނުވެ އޮތް ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ވެސް ލެވަކޫސަން އެވެ. ލެވަކޫސަނާ އެއް އަދަދަކަށް މެޗު ކުޅެގެން، ދެ ވަނައިގައި ބަޔާނަށް ލިބެނީ 50 ޕޮއިންޓެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގަައި މިހާތަނަށް ބަޔާން ވަނީ ދެ މެޗަކުން ބަލިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް