ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 12:56
ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ ބޯޓު ޒިއަންގް ޔަންގް ހޮންގް 3
ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ ބޯޓު ޒިއަންގް ޔަންގް ހޮންގް 3
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު
ދިރާސާކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެހުރަސްކޮށް އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރޭ، ޗައިނާގެ އުޅަނދާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
 
އިންޑިޔާ އިން ވެސް ދަނީ އެ ބޯޓުގެ ހަރަކާތްތައް ގާތުން ބަލަމުން
 
ބައެއް ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ބަނދަރުކޮށް ތެޔޮއަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސްކުރޭ
 
މިހާރު އެބޯޓު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް ނިއްވާލައިގެން

ދިރާސާކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެހުރަސްކޮށް އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ އުޅަނދު ''ޒިޔާންގ ޔެންގް ހޮންގް3'' މިމަހުގެ 8 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެއަށް ބަނދަރުކުރާނެ ކަމަށް އޮންލައިން ޓްރެކިންތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ބޯޓު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް ނިއްވާލައިގެންނެވެ.

މި ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަލީލު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައި ދިރާސާކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ބަނދަރުކޮށް ތެޔޮއަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސްކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ ހުރަސްކުރޭ ދުނިޔޭގެ އުޅަނދުފަހަރު. އަލަކަށް ނޫން. ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައި ރާއްޖެއަށް ރިސާޗު އުޅަނދުފަހަރު ވަދެނުކުމެ ބަނދަރުކޮށް ތެޔޮއަޅާ އެހެނިހެން ވެސް ކަންކޮށްފައި އޮތީ. މި އުޅަނދު ވެސް ނޫސްތަކުން ފެނޭ ރާއްޖޭގެ ޒޯނަކަށް ނުވެސް ވަދޭ. މިއީ ކޮންކަހަލަ މޯޓިވޭޝަނެއްގައި ލިޔާ އެއްޗެހިތަކެއް ތޯ. ސަރުކާރަކާއި އުޅަނދު ރާއްޖެއަށް ވަދެ ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ވޯޓާގައި ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ސަރުކާރާއި މި މުއާމަލާތް އޮތީ ގުޅުމެއްތޯ. ރާއްޖެ ހުރަސްކުރާ އެހެން ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުގެ ވާހަކަ ނާއްސަވަނީ ކީއްވެތޯ
ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަލީލު

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ އުޅަނދު ނުވަންނަ ކަމަށް ހަލީލު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް އޮންލައިން ޓްރެކިން އިން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އިންޑިއަން ޑިފެންސް ރިސަރޗް ވިންގުން ބުނެފަވަނީ ޗައިނާގެ މިއުޅަނދު އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި ރާއްޖެ، މި 3 ގައުމުގެ އީއީޒެޑުން ބޭރުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި 29 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި މިޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރާ ދިރާސާއަކާ ބެހޭ ތަފްސީލު ހާމަނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ މިއީ އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

4 ފެބުރުއަރީ 2024 ގައި 250 ނޯޓިކަލްމޭލު ދުރުން ރާއްޖޭގެ އިރުމަތިން މިނބޯޓު ފެނިފައިވާ ކަމަށް މި ބޯޓުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ސަބްމެރިން އައިއެންއެސް ކަރަންޖް ކަލްވާރީން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އުޅަނދު އޮތް ޕޮޒިޝަނަށް ބެލުމުން އެ އުޅަނދުން ކުރިއަށްގެންދާ މިޝަންއާއި އޭގެ މަޤްސަދާމެދު އިތުރަށް ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަނޑުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމާއި އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެކަށޭނަ ޖަވާބެއް މިހާތަނަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ޝިއާމެންގެ އައްސޭރިފަށުގައި އޮވެފައި، ކްރޫއިންނާއި ކޮއްތު އައު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެއަށް ބަނދަރުކުރަން ނިންމާފައިވާ މި ބޯޓަކީ ޒަމާނީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަނޑުގެ ސަތަހައިން ފެށިގެން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ބޯޓުގައި ތިބެގެން ނެގޭ ވަރުގެ ގާބިިލުކަން ހުރި ބޯޓެކެވެ.

މި ބޯޓާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އުފުލާ އިންޑިޔާ އިން ވެސް ދަނީ އެ ބޯޓުގެ ހަރަކާތްތައް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރި ކަން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ އިންޑިޔާ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫސްތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް