ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 10:57
ނައިމާ މޫސާ މާރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގެއިން
ނައިމާ މޫސާ މާރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައީމާގެ މަރު
ނައީމާގެ މަރު: ފަވާޒަށް ކުރާ ދައުވާގައި ޖަވާބުދާރީވުން ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި
 
ދައުލަތުން ހެކި ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގެ ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ގާޒީ ވަނީ އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ކިޔާދީފައި

ނ. މަނަދޫ ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ވިނަރެސް، ނ. މަނަދޫ، ހަސަން ފަވާޒުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ކިޔާދީފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން ފޮނުވާފައިވާ ބައެއް ލިއެކިއުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިފާއަށް ހަމަނުވާ ބައެއް ލިއުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެ ލިއުންތައް ފާހަގަ ކޮށްދިނުމުން ދައުލަތުން ވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަށް މަދުވާ ލިއުންތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހެކި ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގެ ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ. ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އަހުޒަމް އަބްދުލްޝަކޫރުއާއި، މަނަދޫ، އަބްދުލްވާހިދު ރިފާސްއެވެ. އެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ކުރަނީ އެއް ދައުވާތަކެކެވެ. އެމީހުންނަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގައިވެސް ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް