ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 12:46
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)
މަޖިލިސް
އޭސީސީގެ ތަހުގީގު
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ: އޭސީސީ
 
ހައްގެއް ގެއްލޭ ހިސާބަށް ގޮސް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނަމަ އޭސީސީން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ
 
އޭސީސީން ފުރަތަމަ ވަނީ މި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި
 
ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން އިއުލާންކުރި 4000 ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް އެންޓި ކޮޕަރްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން އެހެން ބުނީ، ބުދަ ދުވަހު އޮތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އޭސީސީން ފުރަތަމަ ވަނީ މި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އޭގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވީ، މިއީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމިޓީން ނިންމީ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ ސުވާލުތައް ފިޔަވައި އެހެން ސުވާލުތައް ކުރައްވައި އާންމުކޮށްގެން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީން ވަނީ ތަހުގީގު މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބާ ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޓީގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެއީ އޭސީސީން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓުތަކާއި މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ 4000 ފްލެޓާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެނީ ކީއްވެތޯ ކުރި ސުވާލު ހިމެނެއެެވެ.

އަދި އޭސީސީގެ ދައުރަކީ ކަރަޕްޝަނެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބަލައި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހަކަށް ދިނުމުގައި ހިނގާދިޔަ ޢަމަލު ބަލައި، އެފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަން ކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށް ތަހްޤީޤު ހިންގުންކަމަށްވާއިރު، އެކަން ކުރުމެއް ނެތި ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް ވިދާޅުވެ ވެސް ބައެއް މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޭސީސީގެ ރައީސް ޝާމިލް ވިދާޅުވީ، އޭސީސީން ބަލާފައިވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ހުރި އަސާސަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އުސޫލުގައި ނުހިމެނި ހުރި ކަންކަން ވެސް ހުރި ކަމަށެވެ.

އެ އުސޫލުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮށްގެން، މާކްސް ދީގެން ހެދިއިރުގައި އޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަވެފައިވަނީ، ތަހުގީގުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެއް ނާޅަން އުސޫލު ގޯހެކޭ، އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރީ އުސޫލުގައި އެބަހުރި ކަނޑައެޅިގެން ނުލިޔެވި ހުރި ކަންތައްތައް، ދެން އެއާމެދުގައި އުސޫލުތައް މި އޮންނަ ގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭވަރުންވިއްޔާ އޭގައި ކަނޑައެޅިގެން ކަމެއް ނުލިޔެވި އޮތިއްޔާ ދެން އެއާމެދު އަމަލުުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމަން މި ޖެހެނީ، އެގޮތެއް ނިންމާފައި އެ ގޮތާއިމެދުގައި އަމަލުކުރާއިރު އެންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަމަލު ކުރެވުުނީމައި އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ނުވާނެހެން އެކަން ކުރެވުނީ އެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަހުގީގުގައި ބަލާއިރު އެގޮތަށް ހުރި ކަންކަމުގައި އަމަލުުކުރިއިރުގައި އޭގައި ތަފާތުތައް އެއް ފަރާތާއި އަނެއް ފަރާތާއި މެދުގައި ތަފާތުތައް ކުރެވިގެން އަމަލު ކުރެވިފައި ހުރީމައި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމެއްކަމަށް ތަހުގީގުން ފާހަގަ ކުރެވެނީ
އޭސީސީގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް

ހިޔާ ފްލެޓު މަޝްރޫއާއި މި މަޝްރޫއު ތަފާތު ކުރާކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް ރައްދުދެމުން އޭސީސީން ބުނީ، ހިޔާ ފްލެޓު މަޝްރޫއަކީ އެކި ކެޓެގަރީތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކެޓެގަރީގައި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން މާލޭގައި އުޅެފައިވުން ޝަރުތުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރަށްރަށުގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ވެސް ފްލެޓު ލިބިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް އޭސީސީން ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ޝާމިލް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަަލަ ބެލިއިރު ވެސް އޭސީސީގެ މެންޑޭޓު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ވިސްނުން ބަހައްޓާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ވީހާވެސް ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ގެންދަވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، ފޯމުތައް އޭސީސީން އިވެލުއޭޓުކުރީ ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަށް ކަމަށާއި، ފޯމުތަކާމެދު ދެން މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރާ ގޮތެއް ބެލުމަކީ އޭސީސީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް ވެސް ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭސީސީން ބުނީ، ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބުތަކާއި ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ
ބިންތައް ބަދަލުނުކުރައްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު 1347 ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމަވައިފި
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
އޭސީސީއަކަށް ރަސްމާލެ ނުފެނޭ، އުޅެނީ މާ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި - ޔާމީން
އޭސީސީން ވެސް އެންގީ ބެޑްމިންޓަން އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށް
ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭން ނެގި ކޮމިޓީ: ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމުގެ އިތުރު ބޮޅެއް