ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 09:47
ކޯސްޓްގާޑުން ކަނޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -ފައިލް ފޮޓޯ
ކޯސްޓްގާޑުން ކަނޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -ފައިލް ފޮޓޯ
އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސާވޭ ކުރުން
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެއަޑި ސަރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުވެސް އަމިއްލަ ގާބިލުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް ދާދި އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ
ކަނޑާއި، ކަނޑުގެ އަޑިޔާއި، ވަޔާއި، އެއްގަމާ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭހެން ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހިން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެއަޑި ސަރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ވޭމަންޑޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި، ކަނޑުގެ އަޑިޔާއި، ވަޔާއި، އެއްގަމާ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭހެން ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހިން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުވެސް އަމިއްލަ ގާބިލުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް ދާދި އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކަމަށް ކުރަންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފަށައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަކަމަށާއި، ލަސްތަކެއްނުވެ އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރާތަން ފެންނަން ފަށާނެ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަންކުރުމުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އަދި އިރާދަފުޅާއެކު އެކަން ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެއަޑި ސަރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރާނީ ރާއްޖޭގައި އެކަމުގެ ގާބިލުކަން އުފައްދައިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑި ސްކޭންކޮށް މެޕްކޮށް އެހެންބަޔަކު ގެންދިއުމަކީ ދިވެހިން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، އެފަދަ ސްކޭންކުރުމާއި މެޕްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދެއް ވެވަޑައިގެންނެވީ އެ ވައުދުތައް އެ ވެވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް އަކުރުން އަކުރަށް ފުއްދެވުމަށް ކަމުގައި ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ހުރިހާ ބޮޑެތި ރަށެއްގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ އެއްގޮތަށް ވޭމަންޑޫގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ވައުދުވެސް ފުއްދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެރަށުގެ ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައިގެން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެރަށުގެ ސްކޫލްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ކޮންމެ ސިޓީއަކާއި އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށެއްގައި، އިސްލާމްދީނުގައި އީދަށް އެ އޮންނަ އީދުގެ އުފާ ލިބޭގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ލައިޓްތައް ޖަހައި ދިއްލުމާއި ތަކްބީރުގެ އަޑުއިވޭގޮތަށް ދާދިފަހުން މާލޭގައި ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ކުރައްވާނެކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފިޠުރު އީދުގައި ވޭމަންޑޫގައި އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެކަމުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް