ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 09:35
ބާސެލޮނާގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ ދެ ކުޅުންތެރިއަކާއެކު
ބާސެލޮނާގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ ދެ ކުޅުންތެރިއަކާއެކު
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
ނައިކީން ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވޭ: ލަޕޯޓާ
 
ބާސެލޯނާ އަމިއްލަ އަށް ޖާޒީ އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ލަޕޯޓާ

ބާސެލޯނާގެ ޖާޒީ ފަރުމާކޮށްދޭ ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެ ކުލަބާއެކު ވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބާސެލޯނާއިން ބުނެފި އެވެ.

ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ މިހެން ބުނީ ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުންނެވެ.

ނައިކީ އާއި ބާސެލޯނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ހެދީ 1998ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި އެގްރީމަންޓް 2016ގައި އާކުރުމުން މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާނީ 2028ގަ އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގެއްގެ ގޮތުން އަހަރަކު ބާސެލޯނާ އަށް 130 މިލިއަން ޔޫރޯ ނައިކީން ދޭންޖެހެ އެވެ. ބާސެލޯނާއިން ދެކޭ ގޮތުގައި މިއަދަދަކީ މިހާރުގެ ވިޔަފާރީގެ މާކެޓަށް ބަލާއިރު ކުޑަ އަދަދެކެވެ.

ނައިކީއާ އަހަރުމެން މަޝްވަރާކުރިން. އެމީހުން ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަހަރުމެން އަނގަ ހުޅުވާލުމުން. ކޮންޓްރެކްޓާ އެމީހުން އެބަ ހިލާފުވޭ. އަނގަބަހުން އެމީހުން އާއެނކޭ ބުނާ ކަންކަމުގައި އަމަލީ ސިފައެއް ނުފެނޭ
ލަޕޯޓާ

ބާސެލޯނާއިން ނައިކީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަހު ނައިކީއާ ވާދަވެރި ޕޫމާ ކުންފުނި ލައްވައި ޖާޒީ ތައްޔާރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ސްޕޭނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. އެއީ އަހަރަކު 200 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަށް ލަޕޯޓާ ސީދާ ޖަވާބެއްނުދެ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ނައިކީން ކަންކަން ރަނގަޅު ނުކުރާނަމަ އޮތީ ތިން ގޮތެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ އުނދަގޫ ވަގުތެއް ނަމަވެސް މިކަން ހައްލު ކުރަން އޮތީ ތިން ގޮތެއް. އެމީހުންނާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން. ނޫނީ މާކެޓްގައި އަހަރުމެންނަށް ލިބެން އެއްޗެއް (އަގާމެދު) ނައިކީން އެއްބަސްވުން. ނުވަތަ އަހަރުމެން އަމިއްލަ އަށް އެކަން ކުރުން
ލަޕޯޓާ

ބާސެލޯނާއިން އަމިއްލައަށް ޖާޒީ އުފައްދާނަމަ އެކަން ކުރާނީ އެކުލަބު ބާސާ ލައިސަންސިން އެންޑް މާޗެންޑައިޒިން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނައިކީއާ މެދު ބާސެލޯނާއިން ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ހަމައެކަނި އަގާމެދުގައި އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރާ ޖާޒީތަކުގެ ފެންވަރާއި ޑިޒައިނާމެދު ވެސް ބާސެލޯނާގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ނައިކީއިން ދޭ ހިދުމަތާމެދު ވެސް ކުލަބުން ހިތްހަމަނުޖެހެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް