ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:02
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލެޓާ ގުޅޭ ތަހުގީގު
ފްލެޓާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް 325 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވޭ: އޭސީސީ
 
ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން 12،367 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވޭ
 
ވަގުތީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއަށް 5115 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވޭ

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން އިއުލާންކުރި 4000 ފުލެޓާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް 325 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ ތަހުގީގުން ފާހަގަވި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްެރެޒެންޓޭޝަނެއް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު 6 ބަޔަކަށެވެ. އެއީ މައްސަލައިގެ ތައާރަފް، ޓައިމްލައިން، ޝަކުވާގެ ތަފާސްހިސާބު، ތަހުގީގު ބިނާކުރި އަސާސްތައް، ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު އަދި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްސީލެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހެކިތައް ހޯދާފައިވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް އޭސީސީއަށް ލިބިފައިވަނީ 10 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ކަމަށާއި، އެކްސެސް ލިބުމުން ފޯމުތަކާއި ލިއުންތައް ދިރާސާ ކޮށްފައިވާނެކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، މިއަދާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ 325 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ވަގުތީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއަށް 5115 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއި، ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން 12،367 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށްވެސް އޭސީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ޕޯޓަލްއާ އިންޓަގްރޭޓް ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި އެންސްޕާ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، ޕެންޝަން އޮފީސް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުންވެސް ތަހުގީގުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ހޯދެން ހުރި މައުލޫމާތުތައް ހޯދާފައިވާނެކަމަށްވެސް އޭސީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް