ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:31
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޕޮލިސް
ޕީޖީ އަށް ހަމަލާ ދިނުން
ޕީޖީ އަށް ހަމަލާ ދިން އިރު ސެކިރުއިޓީ ދެމުންނެއް ނުދޭ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނިޒާމް ރިވިއުކުރާނަން - ސީޕީ
 
އެ ހަމަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންގެ އިތުރުން އެހެން މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަަަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ
 
އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު އެ ދެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
ފުލުހުން ބުނީ މި ހަމަލާއަކީ ދުރާލާ ރޭވިގެން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމަށް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން އިރު އެމަނިކުފާނަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ ޕީޖީ ދައުވާކުރައްވާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ތްރެޓް އެނަލިސިސް، ނުވަތަ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ފަހު ޕީޖީ އަށް ފުލުހުން ވާނީ މީގެ ކރުިން ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލުހުން ބުނީ ޕީޖީ އަށް ސެކިއުރިޓީ ނުދީ ވަނީ ޕީޖީ ކުރެއްވި މެސެޖަކާއި ގުޅިގެން ކަަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ވަނީ ޕީޖީ ޝަމީމް އެދިވަޑައިގެން ސެކިއުރިޓީ ދިނުން ހުއްޓާލީތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޖަވާބުގައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ މެސެޖެއްގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީ ދެމުން ނުދާކަމަށް ބުނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާ ސީޕީ ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން އިރު ފުލުހުން ޕީޖީ އަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީ ދިނުން ހުއްޓާލީ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ހަދާ ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެންތޯ ނުވަތަ ޕީޖީ އެދިވަޑައިގެންތޯ ސާފުކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ޕީޖީ އަށް ދެމުން އައީ ދައުވާކުރި މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގެ ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމުުމުން ސެކުއުރިޓީ ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމް ރިވިއުކުރައްވާނެ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހަމަލާގެ މޯޓިވް އާއި މެދު އަދި މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަަމަށް ވެސް ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު އެ ދެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހަމަލާއަކީ ދުރާލާ ރޭވިގެން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަމަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންގެ އިތުރުން އެހެން މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަަަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިނީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ދެމީހުން، މާލޭގެ ނޫރު މިސްކިތް ކައިރިންނެވެ. މި ހަމަލާގައި ޕީޖީގެ ވައަތުގައި ރެނދުލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް