ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 19:35
ވިޗާއި ބްރޭންޑުގެ އިންޖީނު އަދި ޖެންސެޓްގެ އެކި ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުން
ލިއޯ ޓްރޭޑް
މަޝްހޫރު "ވިޗާއި" ބްރޭންޑުގެ އިންޖީނުތައް، ލިއޯ ޓްރޭޑް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
 
ވިޗާއީ ހޯލްޑިން ގްރޫޕަކީ ޗައިނާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް
 
މި ކުންފުނިން މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި، އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓުކޮށް އަދި ވިއްކަމުންދޭ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ވިޗާއި ބްރޭންޑުގެ އިންޖީނު އަދި ޖެންސެޓްގެ އެކި ބާވަތްތައް, ލިއޯ ޓްރޭޑް އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ، ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޙަފުލާއެއްގައި ވިޗާއި ބްރޭންޑުގެ އިންޖީނުގެ އެކި ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރީ، ލިއޯ ޓްރޭޑް އަދި ޗައިނާގެ ވިޗާއީ ކުންފުނި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުމަށް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ޙަފުލާގައި އިގްތިޞާދާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދުގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ އެއް މުޝީރު، މުޙައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވިޗާއީ ހޯލްޑިން ގްރޫޕަކީ ޗައިނާގެ ޝަންޑޮން ޕްރޮވިންސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެވެ. މި ކުންފުނިން މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި، އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓުކޮށް އަދި ވިއްކަމުންދެއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނު އަދި އެކި ބާވަތުގެ ޖެންސެޓްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަޒީރު ސައީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އައު އުފެއްދުމެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ލިއޯ ޓްރޭޑުން އަދި ވިޗާއީ ގްރޫޕުން ވި އެއްބަސްވުމަށް މަރްހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ބޭރުގެ މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭކަމީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަމެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ޙާލަތައް ރިއާޔަތްކުރައްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ޙާލަތު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު 5 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރީ "ވިޗާއީ" ބްރޭންޑްގެ އިންޖީނު އަދި ޖެންސެޓްގެ އެކި ބާވްތަތަކެވެ. އެގޮތުން އިންޖީނަށް ބަލާއިރު، ހައި ސްޕީޑް ޑީސަލް އަދި މީޑިއަމް ސްޕީޑް ޑީސަލް އިންޖީނުގެ އިންޖީނު ހިމެނޭއިރު، އެ އިންޖީނުތަކުގެ ޕަވާ ރޭންޖު އުޅެނީ 54 ހޯސް ޕަވަރުން ފެށިގެން، 6120 ހޯސް ޕަވަރާ ހަމައަށެވެ. އެއީ 2.3 ލީޓަރުން ފެށިގެން 289 ލީޓަރުގެ އިންޖީނުތަކަށް ވާއިރު، އެ އިންޖީނުތަކަކީ ބޭރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުން އެޕްރުވަލް ލިބިފައިވާ އިންޖީނުތަކެކެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ހައި ސްޕީޑް ޑީސަލް އިންޖީނުގެ 10 އެކި ބާވަތެއް ލިބޭއިރު، އޭގެ ޕަވާ ރޭންޖު އުޅެނީ 54 އިން 4000 ހޯސް ޕަވަރުގައި އެވެ. އަދި މީޑިއަމް ސްޕީޑް އިންޖީނުގެ 8 ބާވަތެއް ލިބޭއިރު، އެ އިންޖީނުތަކުގެ ޕަވާ ރޭންޖް އުޅެނީ 350 އިން ފެށިގެން 6120 ހޯސް ޕަވަރުގައިއެވެ.

މި އިންޖީނުތަކުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ކަމަކީ، މި އިންޖީނުތަކަކީ ތެލުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ކުޑަ އިންޖީނުތަކެކެވެ. އަދި މި އިންޖީނަކީ ރިމޯޓު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމަކުން އެ އިންޖީނުގެ ޙާލަތު މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ އިންޖީނެއް ވެސް މެއެވެ. އެކަމަށް ޙާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

މިހާރު ވެސް މި ބާވަތުގެ އިންޖީނުގެ ތިން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ އިންޖީނު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާއިރު، މި ބާވަތުގެ އިންޖީނުތަކަކީ ޕަސެންޖަރުން އުފުލާ ބޯޓުތަކާއި މަސްވެރި ދޯނިތަކުގެ އިތުރުން ވެސް، އެންމެ ބޮޑެތި ކާގޯ ބޯޓުތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންޖީނުތަކެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ބަލްކް ކާގޯ ޝިޕްތައް ފަދަ ބޮޑެތި އާގު ބޯޓުތަކުގައި މި ބާވަތުގެ އިންޖީނުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި ވިޗާއިގެ އެކި ބާވަތުގެ ޖެންސެޓް ނުވަތަ ޖެނެރޭޓަރަށް ބަލާއިރު، ޖުމްލަ 5 ބާވަތެއްގެ ޖެންސެޓްތައް އެ ކުންފުނިން ވިއްކައެވެ. އެގޮތުން ފިލިޕީންސް، ތައިލެންޑް އަދި ރަޝިޔާގެ ބައެއް ފެކްޓްރީތަކާއި ރަށްތަކަށް ވެސް، ވިޗާއިގެ ފިޔުލް ޖެންސެޓްތައް މިހާރު ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ވިޗާއީގެ ގޭސް ޖެންސެޓްތައް ވެސް ރަޝިޔާ، ޗައިނާ އަދި ދުބާއީގައި ވެސް ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.

މި ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ޙައްލު ވެސް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެގޮތުން ސާވިސްގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ވެސް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭއިރު، މި އިންޖީނުތަކަށް ޚާއްސަ ޓޫލް ކިޓެއް ވެސް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ޓޫލް ކިޓަކީ ކޮންމެ އިންޖީނަކަށް ވެސް ޚާއްސަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ އިންޖީނުތަކަށް ސާވިސް ދިނުމަށް، ލޯކަލް ޕްރޮވައިޑަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ވެސް އެ ކުންފުނިން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް