ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 17:43
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ އަށް 20 އަހަރު
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ: ޚިދުމަތުގައި 20 އަހަރު
 
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ފަށާފައިވަނީ 2002 ގައި

ރާއްޖޭގެ ޓްރޭޑިންގ އަދި ލޮޖިސްޓިކް ދާއިރާގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ އަށް 20 އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2002 ގައި ރާއްޖޭގައި ޓްރޭޑިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ފެށި ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ އަށް 20 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެ ކުންފުންޏަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން ހިނގާ އެއް ކުންފުންޏެވެ. ޓްރޭޑިންގ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ފެށިނަމަވެސް މިއަދު މި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެ ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސާއި ސަޕްލައި ޑެލިވަރީ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ވެސް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ އިން ދޭ އެންމެ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހެވީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ލީޒް ކުރުމާއި ޝިޕްމަންޓް ކްލިއަރ ކުރުމާއި ކާގޯ ކްލިއަރެންސާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތާއި ބިން ހިއްކުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ފާއިތުވި 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާވެ މިއަދާ ހަމައަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ތިލަފުއްޓާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭހެން އެ ކުންފުނީގައި 490 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ލޭބަރުންނަށްވުރެ އެކި ދާއިރާތަކުން ޓެކްނިކަލް މީހުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުން ގިނަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ފްލީޓުގައި މިވަގުތު އެކި ބާވަތުގެ އުޅަނދުތައް ހިމެނޭހެން 300 އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދު އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ސަވާދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްގެ އެންމެބޮޑު ސްޓޮކެއް ހުރީ ވެސް އެ ކުންފުނީގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ވެސް ލިއޯ ޓްރޭޑިންގެ ކުޑަނަމަވެސް ހިއްސާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ސަވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ހިނގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިންގާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ގެ ކުޑަނަމަވެސް ނީންނަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެ،
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ސަވާދު

މިވަގުތު ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ އިން ހިއްސާވާ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި 10 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތާއި އައްޑޫ މަގުތައް ހެދުމާއި ގަލްފް ލެގޫންގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއަށާއި ގަލްފް ލެގޫން ފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ ލޮޖިސްޓިކް ހިދުމަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި ޓޫރިޒަމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ވެސް އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ހިއްސާވަމުންނެވެ.

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ އިން މިހާރު ވަނީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިގައި ވެސް ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ހޯދައިފައެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން 6500 އަށްވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ހާޑްވެއާ ސާމާނު ލިބެން ހުންނައިރު ކަސްޓަމަރުން ރެކުއެސްޓް ކުރާ ސާމާނު ވެސް ރާއްޖެ ގެނެސްދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހެވީ ވެހިކަލްތަކާއި ވެސަލްތަކުގެ ސްޕެއާ ޕާޓުތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސާމާނު އުފައްދާ ބޭރުގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕެޓްރޯލް އޮފިސީގެ އަޑީތެލަކީ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އުފެއްދުމެވެ. ޕެޓްރޯލް އޮފިސީއަކީ މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން "ސެލެބްރިޓީ ރޭސް" ސީޒަން ދޭއްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
29%
0%
71%
ކޮމެންޓް