ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:41
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އެމްޑީޕީ
ޕީޖީއަށް ޙަމަލާ ދިނުން
ޕީޖީއަށް ޙަމަލާ ދިން މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ޞާލިޙު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި
 
ސާލިޙު ވަނީ ޕީޖީއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި
 
ޝަމީމަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު

ޕްރޮސެކިއުޓަށް ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ޙަމަލާ ދިން މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަށް ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސާލިޙު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ސާލިޙު ވަނީ ޕީޖީއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މަޤްސަދުގައި މިގޮތަށް މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައެއްގައި ޖާގަދެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ޙަމަލާ ދިން މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށްވެސް ސާލިޙު ވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
ކޯޓުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތްތޯ އަލުން ބަލަނީ
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު