ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 12:57
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައި ދުވަހުގެ ތެރެއިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައި ދުވަހުގެ ތެރެއިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ފަހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންހެނުން
"ފަހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންހެނުން" މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސިފައިގައި
 
މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފްތާގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް

"ފަހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންހެނުން" މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި ޕްރޮގްރާމަކީފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ފަރުމާކޮށް، އަހަރަކު 2 ފަހަރު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، މި ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް، ޑިޕްލޮމާ، ނުވަތަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކޮށް، މެންޓަރޝިޕް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސިފައިގައެވެ.

"ފަހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންހެނުން" ޕްރޮގްރާމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފްތާގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް