ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:39
އައިސީޖޭއަކީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އދ.ން އުފެއްދި ކޯޓެއް
އައިސީޖޭއަކީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އދ.ން އުފެއްދި ކޯޓެއް
ގެޓީއިމޭޖަސް
އައިސީޖޭއިން ނިންމި ނިންމުން
އައިސީޖޭއިން ނިންމި ނިންމުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި - " ހައްލަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުން"
އައިސީޖޭއިން ނިންމި ނިންމުމަށް ތަބާވާން، އެ އަމުރު ރައްދުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގަތުލުއާންމު މަނާކުރާ މުއާހަދާއާ ޚިލާފުކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ)އިން ނިންމި ނިންމުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަނީ އެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެ ޕާޓީން ބުނީ އައިސީޖޭގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ، ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނަށް އިތުރު އަނިޔާތައް ލިބުމުން ދުރުކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުމުން ނުފުދޭ ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުން ނޫން ހައްލެއް އެކަމަށް ނެތްކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އިސްރާއީލުން ދަނީ ފަލަސްތީނުގެ ނަސްލު ނައްތާލުމަށް ރަހުމުކުޑަ އެތައް އަމަލެއް ހިންގަމުންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޕާޓީން ބުނީ، އައިސީޖޭގެ ނިންމުމަކީ އެފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތައް ހަނދުމަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ދެމިތިބޭނީ ފަލަސްތީނާއެކު ސާބިތުވެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން މިފަދަ ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގަތުލުއާންމު މަނާކުރާ މުއާހަދާ ޚިލާފުކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ)އިން ނިންމި ނިންމުމަށް ތަބާވާން އެއަމުރު ރައްދުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރު ހުކުރު ދުވަހު އައިސީޖޭއިން ނެރެފައިވާއިރު، އެ ހުކުމުގައި ވަނީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޖެނޮސައިޑް ކޮންވެންޝަނާ ޚިލާފް އަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަން ހުރުމުން އެފަދަ އަމަލުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އިސްރާއީލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަގުތީ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

މި އަމުރަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޒަމީރު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވީ، ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގެ ބާރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ މި އަމުރު ރައްދުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި އަމުރަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވުންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލާ ގޮވާލުން ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ފަލަސްތީނުގައި ހަގީގީ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހަ ގާއިމުކުރެވޭނީ 1967ގެ ކުރިން އޮތް ބޯޑަރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކޮށްގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިސީޖޭން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަށް ނިންމީ، ކޯޓުން ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިން ޣައްޒާގެ ހާލަތު މިހާރަށްވުރެ ވެސް ނުރައްކާ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެ ސަބަބުތައް ހުރުމުން ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް ޣައްޒާ އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ހުކުމުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް