ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 17:46
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީގެ) ލީޑާޝިޕް
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީގެ) ލީޑާޝިޕް
ސަން އޮންލައިން
ޕީއެންސީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޙާބު
ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ގޮނޑި ހޯދައިދޭން، ވޯޓާސް ލިސްޓުން އުނިކުރީ އިދިކޮޅު މެންބަރަށް ތާއީދު ކުރާ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން!
 
މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު 985 ފަރާތަކަށް ލިބޭ ނަމަވެސް، ފަހުން އާންމު ކުރި ލިސްޓުގައި އޮތީ 656 މެންބަރެއްގެ ނަން
 
އެ އާންމު މެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރުން ތާއިދު ކުރާ ހުސެއިން ނާސިރު އާ ވާދަކުރައްވާ ހަސަން ރަމީޒް (ޓިމޯ) އަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ކަމަށް ބުނޭ
 
އެ މެންބަރުން އުނިކުރީ، ޝިމާލް އަށް ބޮޑެތި އޮފާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު، އެކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްނުވުމުން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން ނާސިރު އަށް ގޮނޑި ހޯދައިދިނުމަށް، އެ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓުން، އެ ޕާޓީގެ އިދިކޮޅު މެންބަރަށް ތާއީދުކުރާ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު މެންބަރުން ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން އުނިކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހިނގިކަން އެނގުނީ، އެ ޕާޓީން ނެރުނު ވޯޓާސް ލިސްޓުން 330 އާންމު މީހަކު މަދުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ދާއިރާގެ އާންމު މެންބަރުން ބެލި ބެލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު 985 ފަރާތަކަށް ލިބޭ ކަމަށް ޕީއެންސީން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު ލިސްޓުގައި އޮތް ނަމަވެސް، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕީއެންސީން އާންމު ކުރި ލިސްޓުގައި އޮތީ 656 މެންބަރެކެވެ. އެއީ އެ ޕާޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރި ލިސްޓުގައި ހުރި އާންމު މެންބަރުންނަށް ވުރެ 330 އާންމުން މަދު ލިސްޓެކެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެއެމްވީ" އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ދާއިރާއަށް، ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ނުކުންނަވާ، އަދި ސަރުކާރުން އެންޑޯޒުކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ހުސެއިން ނާސިރުއާ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަވާ ހަސަން ރަމީޒް (ޓިމޯ)ވިދާޅުވީ، އެ ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ 330 އާންމު މެންބަރުންނަކީ ހުސެއިން ނާސިރުއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި، ހަސަން ރަމީޒް (ޓިމޯ)އަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމާފައި ތިބި މީހުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހުސެއިން ނާސިރުއަށް ގޮނޑި ދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑާޝިޕުން އެކި އޮފާތައް އޭނާ އަށް ކުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ރަމީޒް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެ 330 މެންބަރުން އުނިކުރީ، rރަމީޒަށް ކުރި އޮފާތަކަށް އޭނާ އެއްބަސްނުވުމުން ކަމަށެވެ. އެ އޮފާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން، ސަރުކާރާއި ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން އޭނާއަށް ފައިސާ އާއި، އެޕާޓްމެންޓް އަދި އެނޫން ވެސް ތަކެތި ދިނުމަށް އޮފާ ކުރިއެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއެކު، އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރަމީޒްގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ، އެކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ޕާޓީ އޮފީހާއި އަދި ފުލުހުންނާ ވެސް މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށާއި، ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އިސްލާހުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް މިހާރު ވެސް ޝިމާލުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް