ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:02
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ރުޅިމަޑުކުރުން
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
 
ދުނިޔެއަކީ އެއަށްޓަކައި އަރާރުން ވާންޖެހޭ ވަރުގެ އަގުހުރި ތަނެއް ނޫން
 
ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތުގައި ރުޅި އިސްކޮށްގެން ނުވާނެ
 
އަމިއްލަ ޝަޚްސީ ކަންތައްތަކުގައި ރުޅި އައިސްގެން ނުވާނެ

ރުޅިވެރިކަން އުފެދިދާނެ ސަބަބުތަކާ ދުރިހެލިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރުޅިމަޑުކުރުން މުހިންމު ނޫންނަމަ އޭގެ ޖަޒާއަކަށް ސުވަރުގެ ނުވާނެ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ރުޅިމަޑުކުރުން'' މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ރުޅިވެރިކަން އުފެދިދާނެ ސަބަބުތަކާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރުޅިމަޑުކުރުން މިހާ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވާނަމަ، އޭގެ ޖަޒާއަކަށް ސުވަރުގެ ނުވީސް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَއަކީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަޚްޞީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި، ކޯފާ އިސްކުރެއްވި ބޭކަލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަލޭގެފާނަކީ، ﷲގެ ޙުރްމަތަކަށް އަރައިގަނެވޭ ހިނދު، ކޯފާ ގަދަ ބޭކަލެއް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އަމިއްލަ ޝަޚްސީ ކަންތައްތަކުގައި ރުޅި އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތުގައި، ރުޅި އިސްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކުވެރިކަމާއި އަވަށްޓެރި ކަމުގައި، ރުޅި އިސްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަވަދިނެތިވެ އުޅެން ޖެހޭނީ އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔެއަކީ އެއަށްޓަކައި އަރާރުން ވާންޖެހޭ ވަރުގެ އަގުހުރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ﷲގެ ހަޒުރަތުގައި، އެއީ މަދިރިއެއްގެ ފިޔައަކަށްވުރެ އަގު ދަށް ތަނެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރުޅި މަޑުކުރާ މީހުންނަށާއި، އިޙްސާންތެރީންނަށް ހުރި ދަރަޖަ ބަޔާން ކުރައްވައި، މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. "އަދި، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުން ލިބިގަތުމަށާއި، އުޑުތަކާއި ބިންފަދަ ތަނަވަސްކަންހުރި ސުވަރުގެޔަށް ތިޔަބައިމީހުން އަވަސްވެގަންނާށެވެ! އެ ސުވަރުގެ ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ، ތަޤްވާ ވެރިންނަށެވެ. އެއުރެންނަކީ، ތަނަވަސްކަމުގައްޔާއި، ދަތި ޙާލުގައި، (މުދާ) ހޭދަކޮށް އުޅޭމީހުންނެވެ. އަދި، ރުޅި މަތަކޮށް ހިފަހައްޓާ މީހުންނެވެ. އަދި، މީސްތަކުންނަށް މަޢާފުކުރާ މީހުންނެވެ. އިޙުސާން ތެރިންދެކެ ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި، އެއުރެންނީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ، އެއުރެންގެ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރި ވެއްޖެނަމަ، (އެބަހީ: ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ) ﷲ ހަނދުމަކޮށް، އެއުރެންގެ ފާފަތައް ފުއްސެވުންއެދި ދުޢާކޮށް އުޅޭމީހުންނެވެ. ﷲ ފިޔަވައި ފާފަފުއްސަވާނީ ފަހެ، ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަދި، އެއުރެން ދެނެތިބި ޙާލު އެއުރެން ކުޅަ ކުށުގެ މަތީގައި ދެމިއެއް ނުތިބެއެވެ. އެއުރެންގެ ޖަޒާޔަކީ އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމެވެ. އަދި، އެތަންތާނގެ ދަށުން ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތަކެވެ. އެތަންތާނގައި އެއުރެން ދެމިތިބޭ ޙާލުގައެވެ. ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ދަރުމައެއްގެ މޮޅުކަމާއެވެ!
ހުކުުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ މިއަދު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން، ރުޅިމަޑުކަމުގެ ރީތި ނަމޫނާ ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ފެންނަނީ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހު ކަމަށެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، ރުޅިއަކީ ޝައިތާނާ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް އުކާ އަލިފާނުގެ އަނގުރުތަކެކެވެ. ޝައިތާނާ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އިންސާނާ ރުޅިއަރުވައިގެން އޭނާ ލައްވައި ކުށް ފާފަތައް ކުރުވުންކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މިއަދު އިންސާނާ ކުރާ އަމަލުތަކަށް ގިޔާމަތް ދުވަހު ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މާޒީއަށް އިޝާރާތްކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އުއްމަތަކީ ރުޅި އިސްނުކުރާ، ޙިލްމުވެރި އުއްމަތެއް ކަމަށާއި އުއްމަތުގެ އަފްރާދުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އުއްމަތް ބިނާކޮށް، އާރާސްތު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ރުޅިމަޑުކަމަކީ، ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَލޯބިފުޅުވާ ސިފައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަޙްމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ އަޅުން، ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَކަމަށާއި، އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް، ރުޅިއާ ދުރުވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް