ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 09:02
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ހަސަން ލަތީފް
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ހަސަން ލަތީފް
މަޖިލިސް
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން
ގާނޫނުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދެޕާޓީން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ: ހަސަން ލަތީފް
 
ދެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
 
ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލާނެ

ގާނޫނު އަސާސީން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެޕާޓީން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ގާނޫނަށް އެކިފަހަރުމަތިން އެކި ބަދަލުތައް ސަރުކާރުތަކުން ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެނެވިފައިނުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ލާމަރުމަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ޕާޓީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ޕާޓީން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށެވެ. ދެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބަދުވެސް ހުށަހަޅުމެއް ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ގާނޫނު އެކިފަހަރުމަތިން އެކިކަހަލަ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުތަކުން ގެނެސްފި. ނަމަވެސް އޭގައި ފެން ހިފޭ ގޮތަކަށް އެބަދަލުތައް ގެނެވިފައި ހުރިތަނެއް ނުފެނޭ. ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ނުގެންނަހާ ހިނދަކު. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމެއް އެއީ ދެ ޕާޓީން އެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ގާނޫނު އަސާސީއަށް އޭގެ ތެރެއިން ގެންނަން ޖެހޭނީ ކޮން ބަދަލެއްތޯ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ ގޮތަށް. އަދި ލާމަރުޒުކޮށް އެކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެކަންކުރުމަކީ. ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ. ކޮބައިތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ދެ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އެ މަޝްވަރާ ހިނގާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ވެސް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެވޭ އިސްލާހަކަށް ވެގެންދާނެ. އެމަޝްވަރާތައް އަޅުގަނޑުމެން މިފަށަނީ އަދި އެނގޭތޯ.
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ހަސަން ލަތީފް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ދެ ޕާޓީން ގުޅިގެން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އެގޮތުން ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އުފެއްދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއި، ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި
ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް، އެހެންބަޔަކު އެކަން ނުކުރާނެ - ރައީސް ޞާލިހު
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީސް ލިބުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ޤާނޫނަކުން ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުން: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި