ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 06:10
އެފްއޭއެމްގެ ހައުސް
އެފްއޭއެމްގެ ހައުސް
ސަން އޮންލައިން
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބު ކެންސަލްކޮށްފި
 
ކޮންގްރެސް އަކުން އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް، އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަނީ

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ)ގެ އެންގުމާ އެއް ގޮތަށް، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބު ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ކެންސަލްކޮށް، އަލުން އިންތިޚާބަށް ގޮވާލަން ފީފާ އަދި އޭއެފްސީން އެންގީ މިިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ދެ އިދާރާ އިން އެންގީ، އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގެ އިލެކްޓޯރަލް ޕްރޮސެސް ސައްހަ ނޫންކަމަށާއި، މިހާރުގެ އިލެކްޓޯރަލް ޕްރޮސެސް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި، ‏އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީ އާއި އިލެކްޓޯރަލް އެޕީލް ކޮމިޓީ ނަގަން ޖެހޭނީ އެއް ކޮންގްރެސް އިން ކަމަށާއި، އަދި އިލެކްޓޯރަލް ކޯޑާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު އައު އިންތިޚާބަކަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ފީފާ އަދި އޭއެފްސީން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި އިލެކްޓޯރަލް ކޯޑުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގެރެސް އަކުން އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، އެ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާ އަދި ކޮންގްރެސް އޮންނާނެ ތާރީޚެއް އަންގާނެ ކަމުގައި ވެސް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބަޔާން ނިންމާލަމުން އެފްއޭއެމުން ވަނީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންްކަން ދީފަ އެވެ. އަދި ފުޓުބޯޅައިގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު އިސް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހޫނުވީ، ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)ގެ އިންތިޚާބީ ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމުމާއެކު އެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޓޮމްގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމީ، އޭނާއާ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަށް ވެސް ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ތާއީދުކޮށް ސިޓީއެއް ދީފައިވާ މައްސަލައިގަ އެވެ. މިހެންވެ އެ ކުލަބުގެ ތާއީދު އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އެފްއޭއެމުގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޓޮމްގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިއިރު، އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލްސް ކޮމިޓީއެއް ނެތެވެ. އެފްއޭއެމުން ވަނީ ފަހުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން، އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީއަކީ އެ އިދާރާގެ ކޮންގެރްސްގައި އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އޮތް އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީގެ ތިން މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށެވެ. އެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެއް ބަޔަކު ދެ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ އަލީ ވަނީ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މެމްބަރު އަހުމީމް އަބްދުއް ރައްޒާގާއި އަބްދުﷲ އަލީ ވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށެވެ. އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، އަހުމީމް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް