ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:46
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަވަސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނެ
 
ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހިނގާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 2024 ޖަނަވަރީ 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވުމާއެކު، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިސެޕްޝަނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހިނގާނެތީ މި މުއްދަތު ލިބޭ ގޮތަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ޑީޖޭއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި