ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 22:19
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން އެޖެންޑާކޮށް، ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 ޖެނުއަރީ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި
 
ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާތަކެއް ބާއްވަން ހުށަހެޅީ 38 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު
 
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކުރުން ހިމެނޭ

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 ޖެނުއަރީވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި ޖަލްސާ ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ 28 ޖެނުވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00ށެވެ.

މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ތައާރަފް ކުރުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، 17 ނޮވެންބަރު 2023ގައި އުފައްދަވާފައިވާ ވުޒާރާތަކާއި، އެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވަނިކޮށް 3 ވުޒާރާއެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ބަދަލުގެންނަވައި، އެބަދަލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް، އެމައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަނބުރާ ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހިމެނެއެވެ.

ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާތަކެއް ބާއްވަން ހުށަހެޅީ 38 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް