ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 19:30
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު
ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި އެމްޑީޕީ ގުޅިގެން އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލް ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މިހާރު ކުރިއަށްދޭ
 
މިއީ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުން ވަކިވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ގާނޫނެއް
 
މީގެ ގާނޫނެއް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކުލަވާލިނަމަވެސް، އެ ގާނޫނު އުވާލީ އޭގައި ގޯސްތަކެއް ހުރުމުން

މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެފަދަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ވުޖޫދު ކުރުމަށް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އާއި ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް މީގެ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރި ނަމަވެސް ފަހުން އުވާލި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އެކުލަވާލާ ބިލެކެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ދެ ޕާޓީ އެކުވެގެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުން ވަކިވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ގާނޫނެކެވެ.

އެކަމަށް އިޝާރަތް ކުރައްވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕާޓީއަށް ވާ ގެއްލުމަށްވުރެ ގައުމަށްވާ ގެއްލުން ބޮޑުކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން އެ މެންބަރަކު ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބުކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މެންބަރުން ގޮނޑި ބަދަލުކުރުމަކީ އެ އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރެސީއާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލި ވޯޓުލާން ނުކުންނަ ނިސްބަތް މަދުވާކަން ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމަކީ ޑިމޮކްރެސީ ބަލިކަށިވުމުގެ ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުން ވޯޓުލާފަ މީހަކު ގޮނޑިއަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ ވަރަށް އިތުބާރާއެކު އެ ގޮނޑީގަ ބައިންދަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއިރަކު އިންނަ މެންބަރަކީ އެވަގުތަކު ގޮނޑި ބަލަހައްޓާ މީހާހެން. އޭނާގެ އޯވްން [އަމިއްލަ] ޕްރޮޕަޓީއެއް ނޫން. އެ އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކު އަމަލުކުރުމަކީ ދެން ވޯޓުލާން ތިބޭނެ މީހުން އެކަން މަތިން ފޫހިވާނެ ކަމެއް. ވޯޓުލާ މީހުން މަދުވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންތިޚާބުތަކުން ފެނޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނުލާހިކު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލަކަށް މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުސާސްވާތީ ކަމަށެވެ.

ސަލީމްގެ އިތުރުން އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފާސްކުރި އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ސިޔާސީގޮތުން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް ކަމަށާއި، އެ ގާނޫނު އުވާލަން ޖެހުނީ ވެސް އެފަދަ ސަބަބުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އޭރު އޮތީ އަސްލު ހަގީގަތުގަ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ސިޔާސަތުތަކާ އިދިކޮޅަށް އުފެދުނު ކޯލިޝަންގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް އެ އަނިޔާވެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވީމަ، ޕާޓީން ކަނޑާލީމަ ސީޓު ގެއްލޭގޮތަށް ހަދާފަ އިން އެއްޗެއް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަދަލުކުރީ، އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރުމަށް ނިންމާނަމަ، ރާއްޖޭގައި ކުރިން ހިނގާފަހުރި ބައެއް ކަންކަމަށް ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ މިސާލުތައް ފާހަގަކުރައްވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ބާރުވެރިކަމާއެކު އަނިޔާވެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި މެންބަރުންނަށް ޕާޓީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާޓީން މެންބަރަކު ވަކިކުރުމުން އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ފަދަ ހާލަތެއް އެ ގާނޫނުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ލޯއެއް [ގާނޫނެއް] ގެންނަ ކަމުގައިވާނަމަ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެ. އަންނަ ސަރުކާރެއްގެ ބާރުވެރިކަމާ އެއްކޮށް އަނިޔާވެރިވާ ހާލަތެއްގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ލާސްޓް ރިސޯސްއޭ ބުންޏަސް އެންމެ ރަނގަޅު. އޭގެ ޒާތުގަ.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

އެމްޑީޕީ އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ފެށީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމްޑީޕީން ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ދާދި ފަހުން ވެސް ވަކިވެވަޑައިގެން ސަރުކާރު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކުއެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މެންބަރުންތަކެއް ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެން އެ ޕާޓީ ވުޖޫދުކުރެއްވިއިރު، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމްއާ ވެސް ވަނީ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެއާއެކު، ރާއްޖޭގައި އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމަށް އާންމުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ