ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 15:51
މިސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްގެ އަރިހުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު
މިސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްގެ އަރިހުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ދާއިރާ
ވައުދުވީ ސިއްހީ އިންގިލާބީ ބަދަލަކަށް، ފެންނަނީ އިހުމާލު
 
ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބަލިތައް ވެސް ދަނީ ފެންނަމުން
 
އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާއިރު، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ނެތް
 
މި ފާއިތުވެދާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވައުދުފުޅާއެކުއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތައް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ވެސް ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭފަދަ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމާއެކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މިއަދު ވެސް އެހާލަތު ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. ސިއްހީ ފަރުވާއަށް މޮޑާން ގޮތުގައި ސަލާންޖެހުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާންޖެހޭ އާއިލާތައް އެހީތެރިކަމަށް އެދި އާސަންދައަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެހީ ލިބުމުގައި ލަސްވެ، ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކެއް މަދެއް ނުވެއެވެ. އެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއިން އެކަނި ވެސް ފުދެއެވެ.

ޝަކުވާގެ އިތުރުން އާސަންދަ، އެންސްޕާ ފަދަ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައި ހުންނަ ޕޯސްޓުތައް ވެސް މަދުން ނަމަވެސް ފެނެއެވެ. އެގޮތުން އާއްމު މީހެއް ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އާސަންދައިގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުނު ނަމަވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާސަންދައިގެ ވެރިއަކަށް ގުޅައި ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރުމުން 15 މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް އެމީހާ ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އާސަންދައަށާއި، އެބޭފުޅާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެމީހާ ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

މިއީ މިކަން ހިނގަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫނެއެވެ. އާސަންދައިން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެތަނުގެ ވެރިންނަށް ގުޅައި އެހީތެރިކަމަށް އެދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ސިއްހީ ފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި މޮޑާން ގޮތުގައި ސާލަންޖެހުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން އެ އަމަލު ކުރައްވަނީ މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ރައްޔިތު މީހާއަށް ދާންޖެހޭ ގޮތަށެވެ. އެބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ނުފެނެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ފާއިތުވެދާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައެވެ.

ފެނިގެންދިޔައީ މިސަރުކާރުގައި ފަރުވާ ލަސްވެ، ކުއްޖަކު ނިޔާވި މަންޒަރެވެ. މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން އިމަޖެންސީ ކޭސްއެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ފްލައިޓް ޝެޑިއުލުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން އިމަޖެންސީކޮށް އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތް އުފުލާގޮތަށް މޯލްޑިވިއަންގެ އުސޫލު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 21 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ސަރުކާރުން ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައިނުވެއެވެ. މިދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަށްވި ނަމަވެސް އެކަން އެޖެންޑާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ސަމާލުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު މިކަމުން އެބަ ހާމަވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ދަނީ އިންފުލުއެންޒާ ވެސް ފެތުރެމުންނެވެ. މިފަހުން މިބަލީގައި ދެ ޒުވާނެއް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާތީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިބަލީގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅި ނަމަވެސް ވަކި ޖަވާބެއް ދީފައިނުވެއެވެ. އާއްމު ރައްޔިތުން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެމިނިސްޓްރީން ކުރާ މަންޒަރެއް ވެސް ނުފެނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ފައިލޭރިއާ ފަދަ ބަލިތައް ވެސް ފެންނަމުންދާއިރު، ފައިލޭރިއާގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައްވެސް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު މިހާތަނަށް ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވޭ: މެންބަރު ފަލާހު
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
ވަގު ޓީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެ ކުރި ޝިފާއު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު މަގާމެއް ދިނުމަށްފަހު ވަކިކޮށްފި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރެއްވުމަށް: ހީނާ
މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ބަޖެޓުގައި ލާރި ނެތްނަމަ، ރަސްމީ ފާލަން ބަދަލުކުރަން 11 މިލިއަނުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުފަށާނެ: ޒިޔާދު
ޤައުމިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަވަން: މެންބަރު ފަލާހު
ރާއްޖެއާ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން މިހާރު އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ޖައިޝަންކަރު
މުވާސަލަތުގެ ރަސްމަގަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލަދީ، ދިވެހީންގެ އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނަން - ރައީސް