ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:07
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް)
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް)
އެމްޑީޕީގެ ހިންގުން
ރާއްޖޭގައި އެމްޑީޕީއަށްވުރެ ހަރުދަނާ މުއައްސަސާއެއް ނެތް، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދަންޖެހޭ: މެންބަރު ހަލީމް
 
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނަގައިފިނަމަ ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުކުރެވޭނެ
 
މި ރާއްޖޭއަށް މިގެނެވުނު ހުރިހާ ރަނގަޅު ބަދަލެއްގެ އާރުކާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށްވުރެ ހަރުދަނާ މުއައްސަސާއެއް ނެތް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ މިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފެން ހިފޭ މުއައްސަސާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަށްވުރެ ހަރުދަނާ މުއައްސަސާއެއް މިރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. މިރާއްޖޭއަށް މިގެނެވުނު ހުރިހާ ރަނގަޅު ބަދަލެއްގެ އާރުކާޓީއަކީ އެމްޑީޕީކަން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކޮށްދިނުމަށް ދެ ޕާޓީއެއް އަބަދުވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް ނިކަމަތިވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ނަންތައް ބަދަލުވެ، އައު ޕާޓީތައް އުފަންވި ނަމަވެސް ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ދެ ފިކުރެއް ކަމަށެވެ.

ދެން އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް. ޕާޓީއެއް ބޮޑުވެ ލީޑަރުން ގިނަވީމަ މައްސަލަތައް ނުކުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ ކުޑަވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ ނިކަމެތިވެގެން ގޮސްފިއްޔާ އެގެއްލުން އެބޮޑު ގެއްލުން މުޅި ރާއްޖެއަށް. އެއީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާނެ. ހަމައެގޮތަށް ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއްވެއްޖެ ޕީޕީއެމް ވެސް ނެތިދާ ހިސާބަށް ގޮސްފި މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާނެ.
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޙަލީމް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބި ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނަގައިފިނަމަ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ނުބައި މަގަކުން ހިނގާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކާއެކު، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައި ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި