ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 09:36
އަލް ނަޞްރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާލުމުގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ޕްރެސްގައި
އަލް ނަޞްރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާލުމުގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ޕްރެސްގައި
ރޮއިޓާރސް
ރޮނާލްޑޯ
ފީފާ އެވޯޑާއި ބެލޮންޑީއޯ އަށްވުރެ ރަންބޫޓު ވެސް މާރަނގަޅު: ރޮނާލްޑޯ
 
ދަ ބެސްޓް އެވޯޑާއި ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ހައިބަތު ގެއްލިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވައި ފީފާއިން ދޭ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑާއި ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ހައިބަތު ގެއްލެމުންދާ ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

ބެލޮންޑީއޯ އަދި ދަ ބެސްޓް އެވޯޑް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިއަކީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެލޮންޑީއޯ ފަސް ފަހަރު އަދި ދަ ބެސްޓް ދެ ފަހަރު ހާސިލުކޮށްފަ އެވެ. މިއަށްވުރެ އިތުރަށް މި އެވޯޑް ހޯދީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ އެވެ. މިހެންވެ ރޮނާލްޑޯގެ ވާހަކަ އަމާޒުވަނީ މެސީ އަށް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެ އެވެ. ސަބަބަކީ މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ފަހަރު މި ދެ އެވޯޑް ވެސް މެސީ އަށް ދީފައިވާތީ އެވެ.

ޑުބާއީގައި ބޭއްވި ގްލޯބަލް ސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބިގަތުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ބުނީ "ބެލޮންޑީއޯ އަށްވުރެ ގޯލްޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ނުވަތަ ރަންބޫޓު ވެސް މާ ރަނގަޅު،" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއްނޫން. މިހާރު ބެލޮންޑީއޯ އާއި ދަ ބެސްޓްގެ ހައިބަތު ދަނީ ގެއްލެމުން. މީހުންގެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އެކަމަކަށްނެތް
ރޮނާލްޑޯ

އޭނާ އާއި މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ވާދަވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މެސީ އަށް ދެ ފަހަރު ބެލޮންޑީއޯ އާއި ދަ ބެސްޓް ދީފައިވާއިރު އާއްމުންގެ ޝަކުވާވެސް މަދެއްނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި 2023ގެ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑް ލިބުން އެންމް ހައްގު ކުޅުންތެރިޔަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާލިން ހާލަންޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް